El Govern limita el moviment del bestiar boví a Castella i Lleó

30-05-2023 - 09:02 - boví

El Govern limita el moviment del bestiar boví a Castella i Lleó

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat l'ordre que limita, a partir d'aquest dilluns 29 de maig, el moviment del bestiar boví a Castella i Lleó per evitar la propagació de la malaltia de la tuberculosi bovina al territori i salvaguardar l'estatus sanitari de la cabana ramadera. Segons el comunicat del Govern, aquesta és la resposta a la resolució de la Junta de Castella i Lleó, que vulnera greument la normativa comunitària i estatal respecte a l'eradicació obligatòria de la tuberculosi bovina, ja que permet el moviment d'animals, expressament prohibit, des d'explotacions amb la qualificació sanitària suspesa o retirada.

L'ordre del MAPA estableix mesures urgents i immediates per impedir el risc de dispersió de tuberculosi bovina fora del territori de Castella i Lleó, després de la publicació al Butlletí Oficial d'aquesta comunitat autònoma, el 15 de maig, d'una resolució de la Conselleria dAgricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural de la comunitat autònoma que incompleix greument la normativa comunitària i espanyola en matèria deradicació i control de la tuberculosi bovina.

A més d'aquesta ordre, el MAPA ha presentat, el 23 de maig passat, un recurs contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó contra la resolució autonòmica, per fixar un marc normatiu més lax que contravé la legislació europea i front a l'inevitable risc de dispersió de la malaltia a noves zones, explotacions i animals.

Segons el Ministeri, l'aplicació de la resolució de Castella i Lleó posa en risc de contagi no només les explotacions lliures de tuberculosi de Castella i Lleó (ubicades a les províncies de Valladolid, Lleó i Burgos, declarades oficialment lliures d'infecció de tuberculosi bovina) per la CE), sinó les de la resta del territori d'Espanya i de la UE. Addicionalment, la Comissió Europea, després de tenir coneixement de la resolució autonòmica, ha urgit el Govern d'Espanya a prendre mesures per posar límit a la propagació de la tuberculosi bovina.

La resolució autonòmica estableix una reducció unilateral dels controls i requisits per a la concessió, el manteniment, la suspensió, la retirada i la recuperació de l'estatus d'explotació lliure de tuberculosi bovina. D'aquesta manera permet moviments d'animals expressament prohibits:

  • en eximir les explotacions de les proves de moviment obligatòries per evitar que la malaltia es propagui
  • en permetre sortides des d'explotacions, amb la qualificació sanitària suspesa o retirada, segons la normativa comunitària, a explotacions qualificades com a lliures de la malaltia
  • en relaxar els requisits de les explotacions afectades per aquesta malaltia animal infecciosa per a l'obtenció de la qualificació sanitària de lliure de tuberculosi bovina.

Atesa la gravetat de les conseqüències que es puguin derivar de l'aplicació de la resolució de la Junta de Castella i Lleó, el MAPA adopta una mesura sense precedents, que es mantindrà vigent durant el temps necessari fins que la Junta de Castella i Lleó derogui la resolució i restableixi el compliment de la normativa comunitària i nacional.

Per adaptar les mesures adoptades al risc derivat de l'aplicació de la resolució, només es permetran els moviments de bovins fora de Castella i Lleó si la seva destinació directa és el sacrifici en escorxador o, si la destinació és diferent d'un escorxador, només es permetrà el moviment a encebadors sota requisits estrictes de sanitat tant dels animals com de les explotacions d'origen.

Les províncies de Burgos, Lleó i Valladolid, que ja han estat valorades favorablement per la Comissió Europea com a territoris lliures de tuberculosi, queden excloses de l'aplicació d'aquestes mesures, a més a més els moviments des de les restants províncies de Castella i Lleó a aquestes tres províncies queden subjectes als mateixos requisits que els moviments amb destinació a la resta de comunitats autònomes.

Els titulars d'explotació, els responsables dels animals, així com les autoritats competents de Castella i Lleó estan obligades a donar compliment a l'ordre publicada avui, estant subjectes les infraccions a les sancions establertes a la Llei 8/2003 de sanitat animal.

Castella i Lleó compta amb el cens de bovins més gran d'Espanya. La major part d'aquesta cabana està situada a zones d'especial incidència de tuberculosi bovina. Des d'aquesta comunitat autònoma es produeixen diàriament una gran quantitat de moviments d'animals, a més a Salamanca hi ha un dels mercats nacionals més importants del país. Circumstàncies que, a causa de l'ordre recent de la Junta de Castella i Lleó, incrementa el risc de difusió de la malaltia, amb conseqüències irreversibles per al nivell sanitari i la salut pública de Castella i Lleó, però també d'altres comunitats autònomes i altres països de la Unió Europea.

La tuberculosi bovina (Complex mycobacterium tuberculosi) és una malaltia transmissible dels animals que, segons la Comissió Europea, ha de ser controlada a tots els Estats membres per aconseguir-ne eradicació. És una malaltia zoonòtica, és a dir, transmissible a l'ésser humà i, per tant, un problema de salut pública.

A Espanya, les zones oficialment lliures de la tuberculosi bovina són Astúries, Canàries, Galícia, Illes Balears, Catalunya, Múrcia i el País Basc, ia les quals recentment s'hi han afegit les províncies de Valladolid, Burgos i Lleó, mentre que la resta de comunitats autònomes , entre elles, Castella i Lleó tenen un programa d'eradicació de la infecció que és obligatori d'acord amb la normativa europea.