Aprovada l'ajuda de 10 milions d'euros per a l'oví i el cabrum

06-05-2020 - 13:54 - oví

Aprovada l'ajuda de 10 milions d'euros per a l'oví i el cabrum

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'ajut global de 10 milions d'euros per donar suport a les explotacions d'oví i cabrum que han tingut dificultats en la comercialització de corders i cabrits al març i abril a causa de la malaltia del coronavirus. La mesura arriba un mes després de ser anunciada i alguns sectors ja han manifestat el seu malestar pel càlcul establert a l'hora d'atorgar les ajudes ja que en casos com la província de Màlaga, principal productora de cabrum a nivell nacional, a igual nombre de caps, una explotació caprina percebrà la meitat d'ajudes que una explotació ovina.

Seran beneficiàries les persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que presentin el 2020 la sol·licitud única i que siguin titulars d'una explotació inscrita al registre general d'explotacions ramaderes (REGA). Podran optar-hi els titulars de les explotacions d'oví amb una classificació zootècnica de reproducció per a la producció de carn, de llet o mixta amb més de 50 femelles reproductores. En el cas del cabrum, són les mateixes classificacions, però per a titulars amb més de 30 femelles reproductores d'acord amb la darrera declaració censal.

Les comunitats autònomes poden també aportar finançament complementari, amb el límit de 25.000 euros per beneficiari en tres exercicis fiscals, d'acord amb el que preveu sobre ajudes "de minimis" en el sector agrícola, segons ha informat el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació en un comunicat. A més, podran rebaixar el límit inferior de més de 50 o 30 femelles reproductores en cas que el cens d'oví o cabrum, respectivament, sigui inferior al 2% respecte el cens nacional.

Pel que fa al nombre d'animals amb dret a ajut, es consideraran "femelles elegibles" les ovelles i cabres mantingudes com a reproductores que estiguin correctament identificades i registrades a 1 de gener de 2020 i la producció de corders i cabrits s'hagi vist afectada per la situació creada entre el 14 de març i el 30 d'abril. L'ajuda es concedirà al nombre d'ovelles i cabres elegibles, amb un màxim de 100 animals per beneficiari i una subvenció màxima per animal de 12 euros. Serà l'autoritat de cada comunitat autònoma la que calcularà, a partir de la informació continguda en el Sistema Integral de Traçabilitat Animal (SITRAN), el nombre d'animals amb dret a ajut.

Aquestes subvencions constitueixen, segons el MAPA, un complement de les destinades al pagament per ovella i cabra establertes en el Reial Decret 1075/2014 d'ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC). Per això, per reduir les càrregues administratives, el fet de ser perceptor de l'ajuda de la PAC a aquestes produccions farà que sigui automàticament beneficiari de la subvenció.

Els ajuts s'atorgaran en règim de concurrència competitiva, d'acord amb els criteris que fixaran les comunitats autònomes, però es tindrà en compte la condició de jove agricultor.