Reglament del Mercat

El Reglament de Funcionament del Mercat en Origen de Productes Agraris de Lleida actualment vigent va ser aprovat pel Consell d'Administració de "Llotja Agropecuària Mercolleida, SA" el 20 de juny de 1995. El seu marc legal és el Decret 259/1998, de 22 de setembre, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya sobre regulació de les llotges i mercats en origen de productes agraris.

 

LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A.
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL MERCAT EN ORIGEN DE PRODUCTES AGRARIS DE LLEIDA

 

TÍTOL I 
FINS, CAMP D'APLICACIÓ I PROPIETAT DEL MERCAT

 
 
Article 1 - Fins del Mercat
 1. Els principals fins del Mercat en Origen de Productes Agraris de Lleida, que es realitza a través de l'entitat "Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A." són:
  1. Facilitar i millorar les condicions en què es realitzen les transaccions entre productors agraris, comerciants, indústries i operadors en general del sector agroalimentari per aconseguir una major transparència del mercat.
  2. Subministrar als usuaris una informació de preus i de les tendències i previsions del mercat, referides a altres llotges, mercats en origen i centres de cotitzacions, zones de producció i mercats de destinació.
  3. Promoure la concentració de l'oferta agrària en l'àmbit d'influència del Mercat en Origen i estimular la concurrència de compradors i venedors.
  4. Fomentar la tipificació i normalització dels productes agraris, d'acord amb les normes establertes o que s'estableixin per a cada producte.
  5. Organitzar la sortida dels productes agraris mitjançant l'obertura i recerca de nous mercats.
  6. Facilitar l'abastament dels centres de consum i de les indústries de transformació.
  7. Facilitar les relacions amb els mercats exteriors.
  8. Qualsevol altra finalitat que el Consell d'Administració de "Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A." consideri
  Tot això referit als productes agraris característics de la zona d'influència del Mercat en Origen.
Article 2 - Camp d'aplicació
 1. El funcionament i activitats del Mercat en Origen de Productes Agraris de Lleida (en endavant, el Mercat) es regirà pel present Reglament, que podrà ser completat i desenvolupat amb totes les normes que considerin necessàries, acordades pels òrgans d'administració i gestió competents, de conformitat amb el que disposen els Estatuts Socials de la Societat i el present Reglament.
Article 3 - Propietat del Mercat
 1. La propietat de les construccions i instal·lacions del Mercat correspon a la societat "Llotja Agropecuària Mercolleida, S.A.", constituïda en data 25 de maig de de 1971.

 

TÍTOL II 
ÒRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

 
 
Article 4 - Òrgans de Govern
 1. La Societat es regeix pels seus Estatuts Socials, a través dels seus òrgans (Junta General, Consell d'Administració i Gerent), així com per les altres normes legals que li siguin d'aplicació.
 2. El Mercat es regirà pel present Reglament de Funcionament.
 3. Correspon al Consell d'Administració:
  1. L'alta, gestió i administració del Mercat, incloent la determinació de les línies bàsiques a desenvolupar pel mateix.
  2. Aprovar les normes de règim interior.
  3. Interpretar i aplicar el present Reglament de Funcionament del Mercat, així com les normes de règim interior.
  4. Determinar i aplicar les tarifes, quotes, cànons o altres imports a reportar per la utilització de les instal·lacions i serveis del Mercat.
  5. Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda per al present Reglament, els Estatuts de la societat o la legislació vigent.
  6. El Consell ostentarà l'alta representació del Mercat davant les diverses administracions públiques, davant les quals actuarà d'interlocutor i a les que podrà elevar les propostes que consideri oportunes en les qüestions que afectin els mercats agraris en general, o al Mercat de Lleida en particular. El Consell podrà delegar aquesta representació en persones relacionades amb la societat o amb el Mercat, quan ho jutgi necessari.
Article 5 - Junta de Govern del Mercat
 1. En el si del Consell d'Administració es pot constituir una Junta de Govern del Mercat, en les condicions i amb la delegació de funcions establertes per aquell.
 2. La Junta de Govern tindrà com a funcions:
  1. Exercir totes les facultats que li delegui el Consell d'Administració.
  2. Vigilar i orientar l'execució dels acords que delegui el Consell d'Administració.
  3. Vetllar pel compliment d'aquest Reglament, així com de les normes de règim intern i de la legislació vigent.
  4. Examinar, i si escau, adoptar mesures urgents d'ordre interior no previstes en les normes de règim intern.
  5. Aplicar sancions, si s'escau.
  6. Elaborar i presentar al Consell propostes dirigides a millorar el funcionament del Mercat, l'organització de la comercialització agropecuària i la regulació dels mercats agraris.
  7. Qualsevol altra funció encomanada pel Consell o establerta en el present Reglament.
 3. La Junta de Govern estarà formada per dos membres del Consell d'Administració, pel Director del Mercat i pels representants dels usuaris del Mercat que decideixi designar el Consell d'Administració. El director del Mercat tindrà veu però no vot en aquesta Junta. El Consell d'Administració podrà decidir en qualsevol de les seves reunions la renovació dels components de la Junta de Govern.
 4. La Junta de Govern de tenir un president nomenat pel Consell d'Administració entre els seus membres, i un secretari, que serà el Secretari del Consell d'Administració, podent no obstant aquest delegar les seves funcions en un altre membre del Consell o bé de la Junta de Govern . El secretari pot intervenir en els debats i deliberacions, encara que sense dret a vot. Tots els altres membres de la Junta de Govern, amb l'excepció així mateix del Director del Mercat, tindran dret a veu i vot i els acords seran adoptats per consens o, si no, per majoria simple dels membres presents en el moment que el President decideixi passar a votació. El vot del president serà de qualitat.
 5. Seran funcions del president dirigir les actuacions i reunions de la Junta de Govern; convocar, presidir, suspendre i aixecar les seves sessions, i ratificar amb la seva signatura els acords.
 6. Seran funcions del Secretari prestar assessorament a la Junta de Govern, redactar les actes de les seves sessions, comunicar els seus acords i propostes al Consell d'Administració, i realitzar les funcions pròpies del càrrec que li siguin encomanades per la Junta de Govern.
Article 6. - Direcció del Mercat
 1. Les funcions executives pròpies de la direcció, administració i gestió del Mercat seran realitzades pel director del Mercat, que excepte acord en contra del Consell d'Administració, ho serà el Gerent de la societat "Llotja Agropecuària Mercolleida S.A.".
 2. El director del Mercat podrà delegar les seves funcions en la persona que consideri convenient, sempre que es trobi vinculada laboralment amb la Societat. El director del Mercat ostentarà les facultats que el mateix Consell d'Administració acordi i podrà ser destituït per aquest, a proposta raonada de la Junta de Govern del Mercat i ha de ser escoltat necessàriament l'interessat.
 3. El director del Mercat podrà assistir, amb veu però sense vot, a les sessions de la Junta de Govern del Mercat i les seves funcions principals són:
  1. La direcció i control del personal que es trobi assignat per al funcionament del Mercat.
  2. L'organització, direcció i vigilància del funcionament dels diferents serveis i instal·lacions del Mercat.
  3. La posada en pràctica i vigilància del compliment per part dels usuaris del Mercat del present reglament i les normes complementàries de règim interior.
  4. Proposar normes de règim interior.
  5. Qualsevol altra que li sigui encomanada pel Consell d'Administració o per aquest Reglament en relació amb els fins del Mercat.

 

 

TÍTOL III 
NORMES DE FUNCIONAMENT I UTILITZACIÓ DE SERVEIS I INSTAL·LACIONS

 
 
CAPÍTOL 1r.- SERVEIS, INSTAL·LACIONS, PERSONAL I HORARIS
 
 
Article 7 - Descripció dels serveis i instal·lacions del Mercat
 1. Les principals instal·lacions i serveis que poden ser usats pels usuaris del Mercat són les següents:
  1. Servei de Llotja de Contractació.
  2. Servei d'Informació de Preus i Mercats Agraris.
  3. Sales de juntes i reunions.
  4. Despatxos amb representació d'organismes oficials i organitzacions sectorials i professionals agràries.
  5. Locals de negoci per a ubicació d'empreses de serveis o dels propis usuaris del Mercat.
  6. Aparcament de vehicles.
Article 8. - Personal del Mercat
 1. El Mercat serà assistit pel personal fix i eventual de la Societat, suficient per atendre el correcte funcionament de les seves instal·lacions i serveis.
 2. Les funcions que realitzarà aquest personal seran administratives, d'Informació de Preus i Mercats, de Llotja de Contractació, de manteniment d'instal·lacions, així com qualsevol altra funció que hagi de crear-se per al desenvolupament del Mercat a criteri del Director del Mercat o de la persona a qui delegui aquestes funcions.
Article 9 - Calendari i horari de funcionament
 1. El calendari de funcionament del Mercat i l'horari de transaccions i d'utilització dels diferents serveis oferts pel Mercat seran fixats per la Junta del Govern a proposta del director del Mercat, exposant-se en llocs adequats per al seu general coneixement.
 
CAPÍTOL 2n.- LA LLOTJA DE CONTRACTACIÓ
 
 
Article 10. - Utilització de la Llotja
 1. Saló de Llotja: El Servei de Llotja de Contractació es prestarà en el Saló de Llotja, el qual es trobarà habilitat i equipat amb els serveis i mitjans necessaris per a la realització d'operacions de Llotja, les quals s'efectuaran sense la presència física dels productes transaccionats.
 2. Usuaris: Per poder accedir al Saló de Llotja, així com a les instal·lacions del Mercat en general, o per rebre qualsevol servei del mateix, serà condició imprescindible estar acreditat com a usuari. La condició d'usuari s'adquirirà prèvia presentació de la sol·licitud davant la Direcció del Mercat, acceptació expressa d'aquest Reglament i satisfacció de les quotes establertes per als serveis que se sol·licitin.
  L'acreditació d'usuari quedarà oficialment formalitzada quan la Direcció procedeixi a la seva inclusió en el Registre d'Usuaris del Mercat, que es farà en base a l'activitat del sol·licitant. La Direcció d'inscriure provisionalment com a Usuaris de Llotja a aquells operadors que comprin o venguin productes agraris i acreditin fiscalment tal condició. L'acreditació definitiva d'Usuari de Llotja serà ratificada per la Junta de Govern del Mercat o, en circumstàncies excepcionals, pel Consell d'Administració. Aquells que no acreditin fiscalment la seva condició de comprador o venedor de productes agraris, però sol·licitin la seva presència o relació amb el Mercat podran ser inscrits com a usuaris abonats als serveis del Mercat, sense tenir condició d'Usuaris de Llotja.
  En particular, podran acreditar-se com Usuaris de Llotja:
  1. Els agricultors i ramaders.
  2. Les empreses, cooperatives i entitats associatives agràries.
  3. Els intermediaris i agents comercials.
  4. Els comerciants majoristes.
  5. Les indústries de transformació o manipulació de productes agraris.
  6. Qualsevol altre operador enquadrat en l'oferta o demanda de productes agraris.
 3. Les empreses, entitats associatives i institucions que s'acreditin com a usuaris podran tenir tants representants al Mercat com requereixi la seva activitat, però hauran de nomenar un representant oficial com a responsable de les relacions amb el Mercat.
Article 11. - Juntes de Preus
 1. Els Usuaris de Llotja que actuïn com a compradors o venedors d'un producte o grup de productes agraris, i en particular aquells que concorrin habitualment al Mercat, podran constituir, prèvia sol·licitud a la Direcció i d'acord amb els criteris d'aquest Reglament, Juntes de preus a fi d'oferir una informació conjunta sobre els preus més representatius als que s'opera a la Llotja. Aquests preus es referiran principalment a mercaderia tipificada. Això no obstant, es procurarà donar cotitzacions dels productes segons les modalitats de presentació i compra-venda més esteses a la zona d'influència del Mercat en Origen.
 2. Complementàriament a la tasca informativa, cada Junta de Preus, i els seus components de forma individual, tindran el caràcter d'òrgan consultiu per a la Direcció del Mercat sobre els serveis relacionats amb cada producte o grup de productes específics.
 3. Els membres de les Juntes de Preus seran nomenats pel president del Consell d'Administració a proposta del Consell. La Direcció ha d'informar prèviament a la Junta sobre les vacants existents, sol·licituds rebudes i resultats de les consultes realitzades als usuaris. En tot cas, s'haurà d'assegurar que en les Juntes de Preus estiguin degudament representats els diferents tipus d'agents que operin en el sector.
 4. La condició de membres de les Juntes de Preus la tindran sempre que siguin representatius del sector a nivell econòmic i territorial a criteri de la part comercial que representa.
 5. Presidirà les reunions de les Juntes de Preus el director o persona en qui delegui, i podrà assistir-hi, amb veu però sense vot, representants de l'Administració. El calendari, horari i durada de les reunions seran acordats per les pròpies Juntes de Preus. En cas de discrepàncies, decidirà la Junta de Govern.
 6. La Direcció del Mercat, per pròpia iniciativa oa instàncies del Consell d'Administració o de la Junta de Govern, podrà promoure la constitució de Juntes de Preus per a aquells productes o grups de productes d'activitat comercial important en l'àmbit d'influència de la Llotja oa els que es constati un interès dels usuaris del Mercat per disposar periòdicament de cotitzacions orientatives. En el cas que no sigui possible reunir regularment aquestes Juntes de Preus, la Direcció del Mercat podrà gestionar la creació de Comissions Consultives, formades per operadors significatius del sector, amb l'assessorament podrà fixar i donar difusió a les cotitzacions que consideri més orientatives de les transaccions que es practiquin. La Direcció també podrà realitzar aquesta gestió per inoperativitat de les Juntes de Preus constituïdes o davant de qualsevol circumstància que impedeixi o dificulti el compliment dels fins, aportació de transparència i informació al mercat.
 7. Desenvolupament de les deliberacions: Cada Junta de Preus podrà elaborar el seu reglament de funcionament intern, d'acord amb les particularitats dels productes o grup de productes a cotitzar. El dit reglament intern haurà de ser aprovat per la Junta de Govern o el Consell d'Administració, i ha de comprendre les següents condicions mínimes:
  1. El president pot decidir l'inici de la sessió de la Junta de Preus sempre que estiguin presents almenys un 50 per cent dels membres representants dels compradors i un 50 per cent dels membres representants dels venedors. També es considerarà quòrum suficient per iniciar la reunió si, transcorreguts deu minuts des de l'hora de convocatòria, hi són presents el 70 per cent dels membres de la Junta. Al final, quinze minuts després de l'hora de convocatòria, el president podrà al seu criteri donar començament a la reunió amb els membres presents, o bé decidir el seu ajornament.
  2. El president obrirà la sessió requerint a cada component de la Junta de Preus seves impressions sobre la situació del mercat, evolució previsible i cotització que considera més encertada.
  3. Un cop s'hagin manifestat tots els membres de la Junta, el President formularà propostes i aportarà al seu criteri, informació i dades complementàries que ofereixin una major transparència, per tal d'intentar arribar a un acord de preus de tots els components.
  4. Si la unanimitat no fos possible, es procedirà a votació acord amb el procediment que predetermini cada Junta de Preus en el seu propi reglament intern.
  5. En el cas que, complint els tràmits anteriors, fos impossible arribar a un acord, el President de la Junta tindrà plena autoritat per fixar la cotització definitiva. Aquesta decisió no l'ha de comunicar necessàriament en la mateixa reunió de la Junta, sinó que podrà trobar el temps que consideri oportú per a informar-se de la situació del mercat i comunicar-la després als usuaris a través del Servei d'Informació del Mercat. Aquesta cotització ha de ser assumida o modificada definitivament per la Junta de Preus a l'inici de la següent reunió.
 
CAPÍTOL 3r - SERVEIS ALS USUARIS I QUOTES
 
 
Article 12.- Serveis generals als usuaris
 1. La inscripció com a usuari donarà dret a uns serveis generals, subjectes a una quota general, obligatòria per poder accedir a qualsevol servei del Mercat, l'import serà fixat per la Junta de Govern o el Consell d'Administració a proposta de la Direcció. En aquests serveis generals estaran inclosos:
  1. El lliure accés a les sessions de Llotja.
  2. La utilització de les instal·lacions del Mercat acord amb les normes de règim intern. La Direcció podrà autoritzar als usuaris la utilització temporal de les sales de reunions, Saló de Llotja, aparcament i altres espais per a assumptes relacionats amb l'objecte del Mercat.
  3. La recepció del butlletí informatiu del Mercat.
  4. La certificació per la Direcció de cotitzacions del Mercat a efectes de resolució de plets comercials.
  5. La lliure disposició i consulta dels acords de les Juntes de Preus i les seves sèries històriques de cotitzacions.
  6. La consulta de publicacions agràries en el centre de documentació o hemeroteca del Mercat.
  7. Aquells que la Direcció, la Junta de Govern o el Consell d'Administració decideixin ampliar.
Article 13.- Serveis complementaris als usuaris
 1. Els usuaris podran disposar o sol·licitar serveis complementaris del Mercat per a una millor realització de les seves activitats. Aquests serveis estaran subjectes a quotes complementàries, tarifes especials o contractes que seran aprovats per la Junta de Govern o el Consell d'Administració a proposta de la Direcció. Entre els serveis complementaris s'inclouran:
  1. La informació complementària de preus i mercats agraris.
  2. La utilització de taules de contractació i els serveis de telefonia al Saló de Llotja.
  3. La inserció d'anuncis en els suports publicitaris del Mercat.
  4. L'elaboració d'informes comercials o de mercat.
  5. La intermediació i gestió de contactes comercials.
  6. L'actuació d'arbitratge en la solució de plets comercials
  7. El lloguer o cessió en ús de locals de la Societat. Els usuaris podran sol·licitar la cessió en ús, mitjançant contracte de lloguer o bé mitjançant la fórmula jurídica que el Consell d'Administració aprovi, dels locals o espais privats existents en les instal·lacions.
 2. La Societat gestionarà la ubicació a les seves instal·lacions d'organismes i entitats públiques i privades, a fi de prestar serveis complementaris als usuaris del Mercat. La seva activitat serà en tot cas complementària i mai oposada als interessos de la societat i del Mercat.
 
CAPÍTOL 4t - SERVEI D'INFORMACIÓ DE PREUS I MERCATS
 
 
Article 14.- Establiment del servei
 1. Al Mercat s'estableix un Servei d'Informació de Preus i Mercats a càrrec d'un responsable designat per la Direcció. És funció d'aquest Servei el proporcionar als usuaris una informació ràpida, àgil i exacta sobre les següents qüestions:
  1. Cotitzacions i informacions diverses del propi Mercat i de la seva zona d'influència.
  2. Preus, situació d'estocs i tendències previsibles a curt i mig termini, en altres mercats en origen i de destinació, nacionals i estrangers d'aquells productes que es comercialitzin en el propi Mercat.
  3. Altres informacions d'interès per als usuaris.
  4. L'agilitat d'informació que ha de caracteritzar el funcionament d'aquest servei s'aconseguirà mitjançant el seu enllaç amb els més importants mercats d'origen i destí que tinguin organitzat un servei semblant.
Article 15.- Difusió de la informació
 1. La difusió de la informació sobre preus, transaccions i situacions dels mercats podrà efectuar-se pels següents mitjans:
  1. Exposició de les dades subministrades en un panell situat en el Saló de Llotja, de manera que puguin ser contemplats fàcilment pels usuaris.
  2. Mitjançant la difusió per procediments megafònics, telefònics, informàtics, butlletins i fulls informatius posades a disposició dels usuaris del Mercat, dins i fora del mateix.
  3. D'altres, com ara notícies de premsa. La Direcció podrà decidir en cada cas a quines informacions se'ls dóna difusió pública i quins queden reservades per a la seva difusió restringida entre els usuaris del Mercat.
 2. Igualment seran funcions del Servei d'Informació:
  1. La recollida d'informació sobre el propi Mercat i la seva zona d'influència, als efectes de transmetre-la als organismes oficials que procedeixi i altres mercats en origen i destí.
  2. La selecció, exposició i arxiu de publicacions agràries en el centre de documentació, hemeroteca o biblioteca agràries, que estaran a disposició dels usuaris per a la consulta.
 3. En el moment de l'obertura de les operacions comercials a Llotja s'oferirà informació als usuaris del Mercat sobre les cotitzacions aconseguides en la sessió anterior.
 
CAPÍTOL 5è - ALTRES SERVEIS
 
 
Article 16.- Altres serveis a crear
 1. Per decisió del Consell d'Administració, i en funció de l'interès dels usuaris, es podran crear altres serveis del Mercat que es regularan amb una ampliació del present Reglament, com ara podrien ser:
  1. Servei de subscripció i seguiment de contractes agraris.
  2. Servei d'arbitratge per les diferències en la interpretació i compliment de les condicions comercials pactades entre usuaris.
  3. Servei de peritatge i valoració de mercaderies.
  4. Serveis d'assessorament tècnic, jurídic, fiscal o professional.
  5. Serveis d'assegurança de Cobrament, Assegurança de Crèdit per a la cobertura de riscos, i contractes de futurs per prevenir les oscil·lacions del mercat.
  6. Servei d'Intercomunicació Comercial per facilitar el contacte entre operadors.
  7. Serveis de promoció dels productes amb que s'opera al Mercat.
  8. Serveis de formació per als professionals i personal dels usuaris.
  9. Altres serveis que sol·licitin els usuaris o consideri oportú oferir el Consell d'Administració.

 

TÍTOL IV
RÈGIM ECONÒMIC DEL MERCAT

 
 
Article 17.- Sosteniment econòmic del Mercat
 1. La Societat gestionarà el sosteniment econòmic del Mercat principalment mitjançant:
  1. La percepció de les quotes dels usuaris.
  2. Les tarifes o altres ingressos per prestació de serveis.
  3. Subvencions i altres ingressos.
 2. L'objecte bàsic que es persegueix amb la percepció d'aquests ingressos és aconseguir l'autofinançament del Mercat, cobrint-se els costos de funcionament, conservació i amortització. En qualsevol cas, es procurarà que hi hagi la més exacta correspondència possible entre el servei que s'ofereix i el cost que implica.
 3. Els imports de les diferents quotes, tarifes i altres ingressos seran aprovades pel Consell d'Administració a proposta del director del Mercat, podent en cas necessari ser periòdicament revisades i aplicades per aquest fins a la seva posterior ratificació en la següent convocatòria del Consell.

 

TÍTOL V
RÈGIM DE FALTES I SANCIONS

 
Article 18.- Faltes
 1. Es consideren faltes tota infracció d'aquest Reglament i dels reglaments de règim interior, així com l'incompliment dels acords emanats del Consell d'Administració, Òrgans de Govern i Direcció del Mercat, d'acord amb les facultats que tinguin atribuïdes.
 2. Les faltes dels usuaris observades per la Direcció, el personal del Mercat o altres usuaris hauran de comunicar a la Junta de Govern per al seu coneixement i sanció en cas que sigui procedent.
 3. A l'efecte de la seva corresponent sanció, les faltes es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
 4. És falta lleu:
  1. La inobservança de les instruccions o acords emanats del Consell d'Administració, de la Junta de Govern o de la Direcció.
 5. Serà falta greu:
  1. La reincidència en falta lleu.
  2. Promoure altercats de manera que causin molèsties als restants usuaris o pertorbin el normal funcionament del Mercat.
 6. Serà falta molt greu:
  1. La reincidència en falta greu.
  2. La manca de pagament de les quotes o tarifes establertes.
Article 19.- Sancions
 1. Les faltes previstes en l'apartat anterior seran sancionades per la Junta de Govern, atenent la seva gravetat, amb:
  1. Advertència
  2. Suspensió temporal de l'acreditació d'usuari fins a tres mesos.
  3. Exclusió definitiva del Mercat.
 2. Les faltes lleus seran sancionades amb advertència, les greus amb suspensió temporal i les molt greus amb exclusió definitiva.

 

TÍTOL VI
ARBITRATGE DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ

 
Article 20.- Modificació del Reglament
 1. Correspon al Consell d'Administració de la Societat la modificació del present Reglament. Per a la mateixa, es tindran en compte les propostes que formuli a aquest efecte la Junta de Govern, la qual haurà de ser escoltada abans de l'adopció de l'acord.
Article 21.- Interpretació i arbitratge
 1. Totes les qüestions que sorgeixin per la interpretació i aplicació d'aquest Reglament s'han de sotmetre necessàriament a un arbitratge que realitzarà el Consell d'Administració de la Societat, quedant les parts afectades en tals qüestions obligades a realitzar els actes necessaris per a la formalització del compromís.