Avís Legal

 

Última actualització: Gener de 2023

 

1. INFORMACIÓ GENERAL
1.1. Empresa darrere d'aquest avís legal i plataforma

Darrere d'aquesta Web i dels serveis de subscripció de continguts que s'ofereixen a través d'aquesta, hi ha l'empresa LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A. (d'ara endavant, “Mercolleida” o “la plataforma”). A continuació, podeu veure les nostres dades de contacte i administració:


LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A. 

CIF: A25009622

Domicili social: Av. Tortosa, 2, 25005, Lleida (Lleida), Espanya. 

Correu electrònic de contacte: mercolleida@mercolleida.com.

Telèfon de contacte: (+34) 973 24 93 00.

Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Llibre 29 de Societats, Secció Anònimes, Foli 66, Full núm. 380, amb data 31-12-1971.


D'acord amb la normativa, Mercolleida tindrà la consideració de responsable del tractament per a tota la informació recollida a la seva pàgina web oficial, és a dir, mitjançant aquesta pàgina web, pel que fa a tot allò que afecti al tractament de dades personals que efectuem des de les nostres plataformes.

D'acord amb la normativa de comerç electrònic, Mercolleida és considerat també el proveïdor o prestador de serveis electrònics.

1.2. Descripció de la plataforma i el seu propòsit

Mercolleida és una “llotja” tant física o presencial, com virtual, que reuneix i posa en contacte productors agrícoles i/o ramaders -que representen la part venedora-, amb la indústria agrícola i/o càrnia i els qui representen la part compradora, tot això amb l'objectiu d'establir una cotització o preu sobre un producte, així com informes detallats sobre la matèria.

Mitjançant aquest text legal volem informar els nostres usuaris i clients de tots els possibles serveis que podem oferir.

1.3. Sobre què vol informar Mercolleida als seus Usuaris mitjançant aquest Avís Legal

L'objectiu de Mercolleida a través d'aquest avís legal és informar els usuaris sobre qui està darrere d'aquesta plataforma, per temes de transparència i proximitat; informar també sobre els serveis que s'ofereixen i quins són els drets i les obligacions de les parts amb relació a l'ús d'aquesta pàgina web i els serveis que s'hi ofereixen, així com sobre la informació o dades que Mercolleida recull i per què les recull. Podeu trobar més informació sobre aquesta recollida o tractament de dades a la nostra Política de Privacitat.

L'informem que Mercolleida pot actualitzar el present Avís Legal de tant en tant. Per aquest motiu, cada cop que entri a la nostra pàgina web haurà de revisar el present Avís Legal.

Qualsevol canvi que es faci en aquest text legal entrarà en vigor quan publiquem una versió modificada. Els canvis, si bé, no tenen caràcter retroactiu. Si no esteu d'acord amb algun canvi, notifiqueu-nos-ho a mercolleida@mercolleida.com.

A la part superior d'aquest Avís, s'indica quan s'han fet els canvis o les actualitzacions dels textos per última vegada, és a dir, la versió i la data.

1.4. Formes de contacte dels usuaris amb el responsable d'aquesta pàgina web

Els Usuaris poden contactar amb Mercolleida escrivint a les adreces o dades de contacte indicades al principi (al requadre). També, comunicant-se a través del número de telèfon que es troba a l'apartat de “Contacte”.


2. FUNCIONAMENT
2.1. Funcionament de la plataforma

Podeu visitar, navegar i utilitzar la nostra Web quan vulgueu i de manera totalment lliure, així com gaudir dels serveis o informacions que oferim en aquesta.

2.2. Tipus d'Usuaris en aquesta pàgina web

a) Seguidor a xarxes socials: És la persona que segueix Mercolleida a les xarxes socials corporatives o perfils de mitjans socials.

b) Sol·licitant d'informació o usuari interessat: És la persona que es posa en contacte amb nosaltres per qualsevol dels mitjans previstos per sol·licitar informació sobre els nostres productes o serveis.

c) Usuari Client o Registrat: Es tracta de la persona que contracta els serveis de Mercolleida. Ha de ser major d'edat i tenir capacitat per contractar.

d) Visitant o observador: És la persona que simplement entra i navega per la nostra plataforma, sense haver-se registrat.

2.3. Normes de confidencialitat que aplica Mercolleida

Quan els Usuaris naveguen per la nostra plataforma, Mercolleida pot arribar a recollir certes dades d'acord amb allò establert a la nostra Política de Privacitat.

Si un Usuari, per qualsevol motiu, accedeix a qualsevol tipus d'informació relacionada amb els serveis de Mercolleida que sigui confidencial, estarà sotmesa a la més estricta confidencialitat, llevat que Mercolleida indiqui expressament que es tracta d'informació lliure o oberta o, si s'escau, lliure de drets en funció del tipus de contingut de què es tracti.

2.4. Condicions d'ús que aplica Mercolleida
2.4.1. General

Tota persona que visiti i/o navegui a la plataforma adquireix la condició d'usuari. Això implica l'acceptació de les condicions d'ús de la plataforma que es detallen a tots els nostres avisos i polítiques legals, vinculades a la normativa de protecció de dades, llei de propietat intel·lectual, mesures de seguretat i jurisdicció competent, entre d'altres.

En accedir a la Web els Usuaris assumeixen els riscos que es puguin produir pel seu compte i risc. D'aquesta manera, els usuaris han de responsabilitzar-se de la utilització de les mesures adequades per evitar els riscos controlables relatius a les seves activitats, recursos i sistemes.

Així mateix, l'Usuari ha de llegir atentament aquest avís legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi navegar pel nostre lloc web, ja que aquest pot patir modificacions. Per tant, l'usuari se sotmet i ha d'obeir el que disposen aquestes condicions.

A més de les presents condicions d'ús, l'Usuari haurà de respectar en tot moment la resta de normes i directrius establertes en aquesta plataforma, ja que regulen els drets i deures dels Usuaris per tal de tenir més protecció en aquest Web. Elles es troben, especialment, pel que fa a l'ús o la prohibició d'ús de continguts, en els termes i condicions o condicions generals; si bé, totes relacionant-se totes elles en l'últim punt d'aquest text.

2.4.2. Drets dels usuaris

Els usuaris tenen dret a navegar pel web amb subjecció a les normes establertes en els termes legals.

Els usuaris tenen dret a ser atesos per a qualsevol dubte, comentari o exercir els seus drets seguint els procediments establerts en aquesta Web.

Els usuaris tenen dret a utilitzar els continguts i serveis, si escau, contractats o disponibles, per als fins que sí que es permeten a través d'aquesta pàgina web.

Els usuaris també tenen dret a la protecció de les seves dades personals, tractades en termes de màxima privadesa i d'acord amb la política de privacitat i protecció de dades establerta per Mercolleida.

2.4.3. Prohibicions dels usuaris

Els usuaris no poden aprofitar-se de la seva condició d'usuari per accedir a informació que no està permesa o per utilitzar-la per a finalitats diferents de les que permet aquesta pàgina web i els seus textos legals. Tampoc està permès abusar dels serveis oferts a través de la nostra web.

Els Usuaris no poden infringir la llei causant qualsevol tipus de dany a la Web del propietari, a un tercer o a altres Usuaris que poguessin estar vinculats amb la pàgina web.

Es prohibeix l'enllaç a pàgines difamatòries, pornogràfiques, racistes o qualsevol altra que pugui oferir informació falsa o que pugui perjudicar el Web de Mercolleida, els treballadors, professionals o els col·laboradors que treballen amb o per a l'empresa.

En cap cas els Usuaris podran suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat instal·lats en aquesta Web amb la intenció de cometre qualsevol delicte o frau, vulnerar els drets de propietat intel·lectual, intimitat, o confidencialitat de tercers Usuaris o del titular de la Web.

2.4.4. Drets de Mercolleida

Mercolleida té dret a tractar les dades dels Usuaris d'acord amb allò establert en aquest avís, i en la corresponent Política de Privacitat.

Mercolleida podrà utilitzar aquesta informació per respondre a les seves postulacions o consultes, podent dur a terme totes les mesures oportunes d'acord amb la llei i prestar el servei de forma efectiva.

Mercolleida es reserva el dret d'admetre o eliminar qualsevol usuari de la intranet de “Mercolleida” que no es comporti d'acord amb els paràmetres aquí indicats i en els altres textos legals, normes comunitàries o directrius proporcionades pel web.


3. POLÍTICA DE CONTINGUTS, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
3.1. Aspectes generals

La Web de Mercolleida descriu els serveis i productes oferts per Mercolleida. Aquests s'ofereixen mitjançant continguts tan clars i detallats com sigui possible, tot això, amb la intenció d'atorgar al client o usuari, fiabilitat, transparència i seguretat a l'hora d'escollir els nostres serveis, amb presència internacional.

En aquest sentit, publiquem continguts propis o de tercers, en funció del material o temàtica, si bé sempre comptant amb els permisos dels autors o titulars de drets que, si s'escau, siguin necessaris.

L'usuari que accedeix a aquests continguts ja sigui a través de la visita a la nostra web o perquè disposa d'un servei contractat, es compromet a respectar sempre allò que es disposa a continuació.

3.2. Aplicació de la política general de propietat intel·lectual de Mercolleida

La política de propietat intel·lectual de Mercolleida aplica a tota aquesta Web i a tots els continguts i materials tant difosos a través d'aquesta plataforma com als que es facin arribar o distribueixin a partir del que s'ha contractat mitjançant la plataforma.

En cas que un usuari tingui accés o rebi, a més, continguts provinents dels serveis de subscripció (recepció d'informes periòdics), se subjectarà i respectarà el que disposen les condicions generals de contractació d'aquell servei.

En el sentit del que s'indica aquí, els Usuaris reconeixen expressament i a tots els efectes que els continguts, informacions, signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, vídeos, escrits, així com altres elements publicats a la plataforma, inclosos els serveis i aplicacions informàtiques del Web, estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual que pertanyen a Mercolleida i/o a tercers que van autoritzar degudament la seva inclusió a la Web o ús per part de Mercolleida.

Els usuaris només en poden fer ús en la mesura que això sigui possible, segons es determini en aquest text i en la resta dels textos legals que, de conformitat amb el que indica aquí, siguin aplicables.

3.3. Tipus de continguts que publiquem o duem a terme

Els continguts que publiquem a la nostra pàgina web estan relacionats amb els sectors agrícoles i/o ramaders.

Les informacions es poden publicar en forma de notícia, article, vídeos o similar. Aquestes són creades pel nostre equip a partir de fonts o informacions que obtenim gràcies al nostre estret vincle amb el sector. També poden ser ofertes per tercers que ens autoritzen a publicar aquesta informació.

Juntament amb aquestes informacions, també es mostren signes, imatges, dissenys, logotips, animacions, escrits, o s'utilitzen altres elements, aplicacions i continguts, que o bé són de Mercolleida o bé són de tercers que permeten el seu ús en la forma establerta a aquest condicionat.

Aquestes informacions són difoses tant a partir de la web, com a través de les nostres xarxes socials.

Amb relació als continguts que s'ofereixen en format de subscripció, aquests són generats a partir de les nostres pròpies eines i també a partir de fonts fiables del sector. Si bé, aquests només podran ser utilitzats pels usuaris que hagin contractat aquests serveis de la manera establerta a les nostres condicions generals de contractació d'aquest tipus de serveis.

3.4. Pel que fa al programari que utilitzem

Mercolleida disposa dels permisos i llicències d'ús del web, així com dels drets relatius al disseny. També disposa dels permisos relatius al programari que utilitza per emetre els informes o continguts subjectes a subscripció.

El fet de visualitzar o disposar dels continguts que apareixen a la web o resulten dels serveis de contractació o subscripció, no concedeix cap dret a favor dels usuaris.

3.5. Sobre els continguts dels usuaris

En el cas que els usuaris procedeixin a enviar algun tipus de contingut a aquesta plataforma o als seus titulars perquè es publiqui, garanteixen que tenen els drets necessaris per a fer-ho i per a explotar-ho en la forma com s'ofereixi al prestador, excloent-ne aquest, és a dir, a Mercolleida, de qualsevol responsabilitat quan aquells infringeixin aquests termes.

Els usuaris que hagin ofert el contingut abans esmentat reconeixen i concedeixen a Mercolleida el dret de modificar els continguts introduïts per adaptar-los i fer-los compatibles amb les característiques tècniques i estètiques d'aquesta plataforma.

En el sentit del que s'expressa aquí, els usuaris seran directament responsables de totes les conseqüències, danys i perjudicis que puguin derivar-se per a Mercolleida i/o per a tercers quan es produeixi una infracció d'aquesta clàusula.

3.6. Limitació i prohibicions d'ús sobre els continguts i els serveis de Mercolleida

L'accés als continguts no transfereix cap dret als usuaris, llevat del que estableix aquesta política. En aquest sentit, qualsevol ús o reproducció que es faci per part dels Usuaris o de tercers que puguin incloure's en el futur, s'haurà de fer d'acord amb les disposicions i polítiques legals establertes en aquest document o la resta de condicions que apliquin, en el seu cas, respectant sempre les limitacions legals.

Per tant, queda prohibida la reproducció, la transformació, la distribució, la comunicació pública, la posada a disposició del públic o qualsevol altra forma d'explotació dels continguts d'aquesta web sense el consentiment escrit del respectiu titular, llevat d'excepció indicada a l'apartat següent.

Amb relació a la nostra pàgina web o serveis de subscripció, no està permès cap ús del codi de programació, programari ni del disseny web per part dels usuaris, sent l'usuari responsable de qualsevol ús fraudulent o en detriment dels drets del titular, o dels possibles tercers afectats.

En cap cas els Usuaris podran extreure, manipular, copiar, compilar o descompilar qualsevol element de la Web o Programa que infringeixi els fins de la mateixa o que escapi a l'objecte del que s'ha ofert en ella, podent emprendre accions legals si es detecta alguna infracció.

Si els Usuaris volen sol·licitar qualsevol tipus de permís per utilitzar o publicar qualsevol contingut o material de Mercolleida, podeu contactar amb Mercolleida per qualsevol dels mitjans indicats a l'apartat 1.4 d'aquest avís.

3.7. Usos autoritzats del contingut per als Usuaris

Els usuaris poden veure, imprimir, copiar o emmagatzemar els elements d'aquesta plataforma exclusivament i només per a usos personals i privats. Per tant, els Usuaris no poden, en cap cas, utilitzar aquests elements amb finalitats comercials com la seva distribució, modificació o alteració.

No obstant això, com a excepció, Mercolleida permet que com a Usuari comparteixi aquells continguts publicats directament a la nostra Web i que tenen per objecte ser difosos mitjançant xarxes socials, per exemple, amb les accions "tuit, retuit, compartir, bloguejar" o similar, sempre i quan es respecti la nostra titularitat, la menció a les persones corresponents o de la manera requerida, sempre que això sigui possible, tot això per poder explotar-la respectant sempre els drets dels autors corresponents.

Per aquest tipus de continguts, ens referim a vídeos, articles i notícies, essencialment, que permeten la seva difusió o distribució i que indiquen els paràmetres corresponents a seguir, si escau, per a allò. Davant del dubte, preguem ens contacteu pels canals establerts i ja indicats.

3.8. Pel que fa a la nostra marca i identitat corporativa

Els usuaris no estan autoritzats a utilitzar la nostra marca, domini, eslògan o qualsevol element que configuri la identitat corporativa de Mercolleida sense sol·licitar l'autorització expressa de l'empresa.

3.9. Aplicació de la normativa de propietat intel·lectual o industrial

Quan alguna cosa no estigui regulada en les presents condicions o en les condicions generals de contractació aplicables, aplicarà el que disposa la normativa de propietat intel·lectual i industrial.


4. RESPONSABILITATS
4.1. Responsabilitats de Mercolleida
4.1.1. Pel que fa a les plataformes

Mercolleida es compromet a realitzar el millor i major esforç per evitar errors en els continguts que ofereix i oferir un servei constant i actualitzat en la mesura del possible.

Però Mercolleida no es fa responsable de les suspensions temporals, fallades o avaries tècniques que afectin les nostres plataformes, produïdes per causes alienes a la nostra empresa, per virus o bretxes informàtiques causades per tercers, o quan es realitzin accions il·legals i irrespectuoses.

Mercolleida no garanteix la disponibilitat, continuïtat o infal·libilitat del Web o plataformes utilitzades per als serveis de subscripció, si escau i, en conseqüència, exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat o de funcionament de les plataformes, dels serveis habilitats, així com dels errors que normalment són habituals o possibles en les plataformes esmentades.

Així mateix, l'empresa declina qualsevol responsabilitat pels danys als dispositius electrònics o de qualsevol altre tipus que poguessin ocasionar-se per accedir als continguts de les nostres plataformes.

Per això, Mercolleida no garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions al sistema informàtic, als documents electrònics o als tractaments dels Usuaris o de tercers.

4.1.2. Responsabilitat pel que fa als continguts publicats per Mercolleida

Mercolleida no serà responsable del contingut i/o actualització dels enllaços publicats, de la informació vinculada a una altra web, o altres empreses que estiguin vinculades als criteris de cerca de continguts.

Mercolleida actualitzarà la informació publicada, però no pot garantir que sempre sigui completament correcta, per exemple, que no tingui errors tipogràfics, informació inexacta o incompleta.

Sens perjudici de les limitacions establertes a la legislació vigent, Mercolleida no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin ser deguts a la manca d'exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com als errors o omissions dels que poguessin patir les informacions contingudes en aquesta plataforma o altres continguts a què es pugui accedir a través d'aquestes.

4.3. Exoneracions de responsabilitat de Mercolleida
4.3.1. Errors en el servei

Amb caràcter general, ni aquesta plataforma ni el seu titular es responsabilitzen dels errors tècnics de les mateixes i/o de la no prestació del servei d'Internet (i) deguts a accions o errors de tercers i/o (ii) deguts a causes pròpies quan Mercolleida resolgui la incidència i/o actuï amb diligència.

4.3.2. Altres responsabilitats o drets

- Si Mercolleida fos declarada no responsable de qualsevol dany o perjudici en un procediment judicial o extrajudicial que sigui provocat per qualsevol infracció d'aquestes condicions, per un Tribunal o Entitat Pública Administrativa competent, i l'Usuari fos declarat responsable, Mercolleida podrà repetir contra l'Usuari totes les quantitats que l'empresa hagi abonat incloent-hi el dany emergent i el lucre cessant, així com qualsevol despesa, incloent-hi impostos, honoraris, advocats, pèrits, arbitratges, viatges o estades.

- Mercolleida es reserva el dret de comunicar la informació confidencial o personal dels Usuaris quan així ho imposi la llei, el reglament, l'ordenança i/o qualsevol altre mandat legal, judicial o governamental.

4.4. Responsabilitat dels Usuaris

Els usuaris són els únics responsables d'accedir, navegar, utilitzar el web o serveis, així com de prendre les mesures de seguretat quan naveguin per aquells.

L'usuari és responsable de disposar de les mesures antivirus, antispam i de seguretat, així com connexió a Internet necessàries que li corresponguin per navegar o operar mitjançant les nostres plataformes, i no és responsable Mercolleida per cap problemàtica d'accés o ús de les nostres plataformes que depengués de l'usuari en aquest sentit.


5. FUNCIONAMENT DE LA PLATAFORMA

Mercolleida mantindrà la pàgina web i el servei de subscripció operatius, durant tot l'any, les 24 hores del dia, sempre que l'estat de la tècnica ho permeti.

No obstant això, Mercolleida es reserva el dret a modificar o interrompre totalment o parcialment l'accés al sistema quan el servei necessiti manteniment, i actualització o per reparar el sistema o servidor d'Internet, sense obligació de comunicar-ho als seus usuaris.

Es comunicarà quan sigui possible a través de les vies habituals d'informació als Usuaris o Clients.

Si els Usuaris detecten qualsevol anomalia, interferència de tercers, errors del sistema o mal funcionament de la Web hauran de notificar-ho a Mercolleida perquè es prengui una solució adequada si és possible.


6. DRET DE MERCOLLEIDA A MODIFICAR AQUEST AVÍS

Mercolleida es reserva el dret de modificar aquest avís per adaptar-lo a les novetats legislatives o jurisprudencials que vagin sorgint o es vagin publicant, així com a efectuar les modificacions oportunes d'acord amb les pràctiques del sector o comercials.

Si es produís un canvi substancial en aquest avís legal, Mercolleida ho notificarà als Usuaris a través de la plataforma corresponent, fent-los saber els canvis produïts en la política i indicant-los quan tindran plens efectes.


7. NORMATIVA APLICABLE A AQUESTA PLATAFORMA

Tots els continguts i la política legal de Mercolleida associats a aquesta Web estan sotmesos, a tots i cadascun dels seus extrems, a la legislació espanyola, entre ells Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, el Reglament Europeu i General de Protecció de Dades 679/2016 i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals, el Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016 i totes les disposicions legals que siguin aplicables a la Web i/o als productes o serveis oferts.


8. EXCLUSIONS DE LA PRESENT POLÍTICA LEGAL

Aquesta política legal només afecta la informació publicada i el tractament de dades realitzat sobre la base de la nostra Web. En tot cas, les condicions aquí exposades no tenen perquè estar relacionades amb les polítiques de Mercolleida pel que fa a la prestació de serveis pròpiament dita, així com la forma de prestar-los per part del seu titular.


9. JURISDICCIÓ COMPETENT

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions, els jutjats i tribunals que coneixeran de l'assumpte seran els establerts per la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.

Si la situació dels usuaris és la d'un consumidor final, el tribunal competent és el jutjat corresponent al domicili.

En el cas de les persones jurídiques, les parts se sotmetran als tribunals de Lleida.


10. POLÍTIQUES LEGALS A LES QUALS ESTÀ SOTMÉS AQUEST AVÍS I ELS USUARIS

Aquest avís legal es complementa amb la política de privacitat i política de cookies, a més de les condicions generals de contractació per als serveis de subscripció, quan elles apliquin amb el servei contractat amb l'usuari, així com qualsevol altre text que calgui afegir o complementar, sempre seguint el que disposa la legislació vigent per garantir l'interès i la protecció dels usuaris.

 

© LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A. Tots els drets reservats.