El Baròmetre ANICE-Cajamar analitza les pràctiques comercials deslleials

11-04-2019 - 19:01 -

El Baròmetre ANICE-Cajamar analitza les pràctiques comercials deslleials

El Baròmetre ANICE-Cajamar és un instrument de mesura de la conjuntura de la indústria càrnia espanyola. Recull del punt de vista de les mateixes empreses i aporta informació objectiva i coneixement sobre les tendències del mercat carni, constituint-se com l'índex de confiança de la indústria càrnia espanyola.

Els resultats del segon Baròmetre ANICE-Cajamar mostren que les empreses càrnies han augmentat en negoci, exportacions, ocupació i inversió en el segon semestre del 2018 i que ho seguiran fent en el primer semestre del 2019. De manera que, el cicle expansiu de l' indústria càrnia espanyola perdura en la primera meitat de 2019. de fet, el 57,3% de les empreses manifesta que la situació del sector carni espanyol és estable.

Per la seva banda, les exportacions han resultat fonamentals per al creixement de la xifra de negoci. El nombre d'empreses exportadores ha augmentat en gairebé 5 punts percentuals, fins al 70,2%, en el segon semestre de 2018; la qual cosa denota la clara vocació internacional del sector carni espanyol. I les previsions apunten que per al semestre actual seguirà creixent el nombre d'empreses exportadores.

Al llarg dels últims anys, i malgrat la normativa posada en marxa pels diferents governs, s'han produït a la cadena d'aprovisionament d'aliments diverses circumstàncies que han desencadenat que alguns de les baules que la formen adquireixin un poder de mercat excessiu . I, de vegades, aquesta fortalesa pot ser utilitzada en contra de les empreses més febles. En el baròmetre s'ha analitzat a les empreses de Anice amb relació a les males pràctiques comercials posades en marxa per la baula següent de la cadena i així avaluar el generalitzat de les mateixes i les tipologies.

En aquesta enquesta s'ha preguntat addicionalment a les empreses de ANICE amb relació a les males pràctiques comercials dutes a terme pel següent baula de la cadena alimentària. La primera conclusió és que aquestes pràctiques no són generalitzades i només el 27,5% de les empreses enquestades les han patit, encara que si es desagrega per grandària, el 44,4% de les empreses mitjanes (de 51 a 250 treballadors) ha tingut alguna incidència de males pràctiques. Les més habituals són els retards en els pagaments, la modificació unilateral de les condicions pactades i l'aparició de càrrecs inesperats i no estipulats.

Pel que fa a les possibles mesures per a impedir o minimitzar aquestes pràctiques, la majoria dels enquestats posen l'accent en el paper de l'Administració, amb l'establiment de normatives sancionadores més estrictes (58,9%) o una millor regulació legal (56,5 %). En un segon nivell es troba la possibilitat de fer publicitat dels infractors, que recull el beneplàcit del 46,8%. Al voltant d'un terç de les empreses (33,9%) considera que l'existència de codis de bones pràctiques pot contribuir a la millora de la situació.

ANICE es va adherir al Codi de Bones Pràctiques Mercantils, contemplat en la Llei 12/2013, de mesures per millorar el funcionament de la Cadena Alimentària, ja que és un compromís d'autoregulació que assumeixen les entitats adherides i que recull una sèrie de principis en les relacions comercials: equilibri, reciprocitat, bona fe, llibertat de pactes, equilibri en riscos i responsabilitats i transparència.

ANICE valora i dóna suport a la Llei 12/2013 com a instrument per a la millora de les relacions entre els operadors de la Cadena Alimentària, de manera que s'eliminin costos i ineficiències i es generi valor en totes les baules de la cadena alimentària.

 
ANICE, l'Associació Nacional d'Indústries de la Carn d'Espanya

Agrupa més de 600 empreses de totes les comunitats autònomes, amb una important representació de la producció càrnia espanyola. La xifra de negoci de les empreses associades a ANICE ascendeix a 14.855.000 d'euros, el que representa més del 70% de la facturació del sector carni espanyol (porcí, boví, oví i elaborats carnis). L'Associació està present de forma molt activa en els eixos vertebradors del sector: per a això, representa la indústria càrnia a la Federació Espanyola d'Indústries d'Alimentació i Begudes (FIAB) i és membre actiu de les dues organitzacions europees. A més, ANICE participa igualment en totes les organitzacions interprofessionals del sector. També és membre de la Plataforma Tecnològica Food for Life-Spain, del Consell Assessor de l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), del Ple de l'Observatori de la Cadena Alimentària, i del Grup d'Innovació Sostenible (GIS).


Sobre Grup Cooperatiu Cajamar

La banca cooperativa del Grup Cajamar dóna servei a 3,4 milions de clients a casa nostra, sent un grup financer especialitzat en el finançament d'empreses i en productes d'estalvi i inversió per a particulars. Compte per a això amb 1.018 oficines i 5.506 empleats, a més dels seus canals d'atenció de banca electrònica, banca mòbil i banca telefònica. El 31 de desembre de 2018 el seu volum de negoci gestionat és de 73.859.000 d'euros. Per la seva grandària i volum d'actius, 44.079.000 d'euros, és una de les 12 entitats significatives del sistema financer espanyol.