El Govern aprova mesures per prohibir la venda a pèrdues

26-02-2020 - 11:46 -

El Govern aprova mesures per prohibir la venda a pèrdues

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret Llei que contempla mesures urgents per modificar la llei de la cadena alimentària i prohibir la venda a pèrdues. Així ho ha assegurat el Govern estatal a través d'un comunicat, en què asseguren que aquestes mesures "tenen com a finalitat evitar l'abandonament de les explotacions agràries i impulsar el reequilibri entre totes les baules (productors, cooperatives, indústria alimentària, distribució i consumidors)".


MODIFICACIONS LLEI DE LA CADENA ALIMENTÀRIA

Costos de producció. La nova norma introdueix el cost de producció com a element obligatori en les relacions contractuals. D'aquesta manera, constarà especificat que el preu pactat -entre el productor primari agrari, ramader, pesquer o forestal o una agrupació dels mateixos i el seu primer comprador- cobreix els costos de producció.

Activitats promocionals. Per evitar la banalització dels productes, s'exigeix ​​que el llançament i desenvolupament de promocions que es realitzin en l'àmbit d'aplicació de la llei de la cadena alimentària es basin en un marc d'acord i llibertat de pactes, interès mutu i flexibilitat per adaptar-se les circumstàncies particulars dels diferents operadors. Segons el Govern central, aquestes activitats promocionals no poden induir a l'error sobre el preu o imatge dels productes, ni perjudicar la percepció en la cadena sobre la qualitat o el valor dels productes.

Prohibició de venda a pèrdua o destrucció de valor en la cadena. Una altra de les novetats és la prohibició de destruir valor al llarg de la cadena. Per a això cada operador haurà de pagar a l'operador immediatament anterior un preu igual o superior al cost efectiu de producció.

Publicitat de les sancions greus i molt greus. En el nou Reial decret llei es consideren greus, infraccions que abans eren lleus, com no formalitzar per escrit els contractes alimentaris, no incloure el preu o realitzar modificacions en el preu. Es consideren com a infraccions greus la destrucció de valor en la cadena alimentària, així com realitzar activitats promocionals que indueixin a error sobre el preu i imatge dels productes.

Avançant-se a l'exigència de l'actual normativa europea en la matèria, es preveu la publicitat de les infraccions greus i molt greus que siguin fermes, en via administrativa o, en cas d'haver-se interposat recurs contenciós-administratiu, en via judicial.


MILLORES A LA TRIBUTACIÓ DE JOVES AGRICULTORS

En matèria de fiscalitat, s'introdueixen modificacions en la Llei de l'IRPF per millorar la tributació en aquest impost dels joves agricultors que reben les ajudes a la primera instal·lació en els programes de desenvolupament rural de les comunitats autònomes. Amb aquesta modificació es garanteix una millora del tractament fiscal, ja que es permetrà imputar en quatre anys els imports rebuts en les ajudes a la primera instal·lació, de manera que l'impacte fiscal no es concentri en l'any en què es reben, el que incentiva l'aposta pel relleu generacional.


PROTECCIÓ TREBALLADORS EVENTUALS

També s'introdueixen importants mesures en matèria d'ocupació per fer front a les especials circumstàncies de mercat laboral en l'àmbit agrari i es fixen mesures de protecció dels treballadors eventuals de camp.

S'estableix una mesura de caràcter social, que té com a destinataris els treballadors eventuals agraris residents a Andalusia i Extremadura, afectats pel descens d'activitat, mitjançant la reducció a 20 del nombre de jornades cotitzades (peonades) necessàries per accedir a el subsidi per atur, així com a la renda agrària. D'aquesta manera es reforça la protecció social d'un col·lectiu vulnerable de persones treballadores.

La norma recull bonificacions per a la conversió de contractes temporals de treballadors eventuals agraris en contractes indefinits o en contractes fixos discontinus, pertanyents a el Sistema Especial de Treballadors per Compte d'Altri Agraris del Règim General de la Seguretat Social. Es facilitarà la bonificació de la quota empresarial per contingències comunes, distingint la seva quantia en funció de l'enquadrament del treballador i de la modalitat de cotització, mensual o per jornades reals treballades.

Per introduir mesures positives per reduir la bretxa de gènere, s'estableixen quanties incrementades en el cas de la conversió de contractes de dones treballadores.

Igualment es contempla una modificació de la Llei ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, incloent, dins del seu àmbit d'actuació dels locals, habitatges, o altres llocs habilitats per a les persones treballadores, en els quals resideixin, s'allotgin o puguin romandre els treballadors i hagin estat posats a disposició dels mateixos per l'empresari, tot i que no es trobin en les empreses, centres i llocs de treball en què s'executi la prestació laboral.

Les organitzacions agràries estatals Asaja, COAG i UPA, als quals el Ministre Planas ha comunicat les mesures, consideren que aquestes són "insuficients". Pel que fa a la llei de la cadena alimentària, asseguren que "pot ser positiu". Respecte a la possibilitat de seguir les mobilitzacions, el president d'Asaja, Pedro Barato, ha estat contundent: "evidentment". En aquest sentit, altres sindicats com Unió de Pagesos (Catalunya) ja han mostrat el seu descontentament per la modificació ja que també la consideren "insuficient" i a més que "crea inseguretat jurídica".