El sector porcí genera més de 2.100 milions d'euros anuals en impostos

21-01-2021 - 17:14 - porcí

El sector porcí genera més de 2.100 milions d'euros anuals en impostos

L'aportació en impostos de les principals activitats directes del sector porcí supera els 2.100 milions d'euros anuals, quantitat a la qual caldria sumar les contribucions d'altres activitats annexes, com serveis de logística i transport, el que augmenta la recaptació fiscal efectiva de la cadena global de porcí.

Amb les dades consolidades de l'any 2019 -últims disponibles-, la recaptació per càrregues socials va ser de 756 milions d'euros i l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 614 milions d'euros. Aquestes partides són les que tenen una major rellevància, copant el 65% del total de la recaptació directa del sector.

El segueixen els imports relatius a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), 313 milions d'euros, i la recaptació per impostos de societats, 275 milions d'euros. A més, en concepte de recaptacions regionals o locals per tributs i altres taxes, sumen 150 milions d'euros.

Aquestes xifres posen de manifest el caràcter essencial del sector porcí i el seu efecte directe en l'economia espanyola, especialment en les zones rurals, on es concentra la major part de l'activitat i de l'ocupació. Genera un valor afegit brut de més de 21.000 milions d'euros i contribueix a crear riquesa i ocupació en milers de pobles de la geografia espanyola.

La cadena de valor del porcí comprèn nombroses activitats directes, que van des de la producció ramadera i la fabricació de pinsos, (realitzada per empreses de porcí) a la transformació (indústria càrnia porcina) i comercialització majorista i minorista de carn i productes del porcí.