La indústria càrnia manté ocupació i exportacions

03-08-2023 - 14:31 -

La indústria càrnia manté ocupació i exportacions

Anice i Cajamar han presentat la novena edició del Baròmetre de la Indústria Càrnica Espanyola. Els seus resultats recullen el balanç corresponent al segon semestre del 2022 i les percepcions i tendències del primer semestre del 2023.

El primer aspecte que reflecteix aquesta nova enquesta sectorial, que té com a objectiu realitzar una completa anàlisi de la situació actual del teixit empresarial de la indústria càrnia des de la perspectiva dels mateixos empresaris, és la contracció de l'Índex del Sentiment de la Indústria Càrnica Espanyola (ISICE). Això és degut principalment a l'increment dels costos d'aprovisionament per a les empreses (costos energètics, primeres matèries, laborals), la impossibilitat de repercutir la majoria dels costos al preu dels seus productes i la disminució del consum de les llars.

Les perspectives segons els empresaris tampoc semblen millorar i l'enquesta dóna un ISICE situat a 8,02 punts, el tercer valor més baix de tota la sèrie, des de la primera edició del Baròmetre realitzada el 2018, i una caiguda important respecte a finals de 2021 i inicis del 2022, cosa que mostra unes previsions del sector negatives per als propers mesos.


Més de la meitat de les empreses enquestades han augmentat la xifra de negoci a causa de la inflació

Aquest percentatge varia en funció de la facturació de les empreses. De manera que el 67% d'aquelles que registren més de 50 milions d'euros han vist créixer la facturació, davant d'un 42% de les empreses més petites.

En relació a les previsions per al proper semestre, gairebé un 90% de les empreses expressen una visió positiva, indicant que esperen que la seva facturació es mantingui estable o fins i tot augmenti. Aquesta tendència suggereix un creixement dels ingressos, impulsat més per l'increment dels preus que no pas per un augment significatiu en el volum de productes venuts.

Novament, és possible apreciar diferències segons la mida de l'empresa. Específicament, el 61% que tenen una facturació superior a 50 milions d'euros consideren que la facturació creixerà el primer semestre del 2023, enfront de les empreses de menor dimensió.


Més del 53% de les empreses enquestades mantenen les seves exportacions

En un context caracteritzat per una disminució del volum de les exportacions, però un augment del valor, més de la meitat de les respostes assenyalen l'estabilització de les exportacions. Només un 27% afirmen haver augmentat la facturació en mercats exteriors. Uns valors lluny del 50% que es veia en anteriors baròmetres, quan les exportacions experimentaven un creixement de dos dígits.


La partida d'aprovisionament és la despesa principal a la indústria càrnia

Les respostes han estat contundents en aquest aspecte, en indicar-ne l'augment durant el segon semestre del 2022. En comparació als sis mesos anteriors s'han registrat increments significatius en els preus de compra de la carn de porcí (22,8%), boví (9,2%), pollastre (14,1%) i oví (7,2%).

Pel que fa a les perspectives per al proper semestre, més del 40% dels enquestats considera que el preu de la carn té encara marge per continuar augmentant a causa del baix nivell de producció i la disminució de l'oferta de bestiar, malgrat els preus històricament alts del porcí fins a elaborar aquest informe. D'altra banda, un 41,4% dels enquestats creu que els preus de les matèries primeres ja han assolit el seu punt màxim i el 10,3% espera que es redueixin, cosa que ja s'ha observat a la carn de pollastre, el preu del qual ha baixat els primers mesos de 2023.