La temperatura en els transports d'animals vius estarà controlada durant l'estiu

01-07-2020 - 14:04 -

La temperatura en els transports d'animals vius estarà controlada durant l'estiu

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en coordinació amb les comunitats autònomes, ha posat en marxa un pla d'actuació per al control de les temperatures en els transports d'animals vius durant l'estiu de 2020. Afecta els transports de més de 8 hores amb destinació a altres països, tant de la Unió Europea com de fora d'ella.

Entre el 19 de juny i fins al 15 de setembre, l'autoritat competent en el lloc d'origen sol·licitarà a l'organitzador del viatge que, al costat de la devolució del quadern de bord que ha de realitzar, enviï també els registres de temperatura del viatge realitzat .

Així mateix, s'ha d'assegurar que l'operador que gestiona el trasllat hagi comprovat prèviament que les condicions meteorològiques previstes possibiliten el viatge i que les temperatures es mantindran a l'interior del mitjà de transport entre 5 i 30 ºC, amb una tolerància de ± 5 ºC en funció de la temperatura exterior. En el cas que els registres indiquin que les temperatures han superat els 35 ºC es tramitarà l'expedient sancionador corresponent. El pla contempla també un seguiment per part de l'Estat, que rebrà un informe final de les comunitats autònomes. En aquest document es reflectirà:
- el nombre de viatges rebutjats per no assegurar el compliment dels nivells de temperatura pertinents
- el nombre de viatges realitzats
- el d'aquells en què no es van retornar els registres de temperatura en el termini establert
- el nombre d'expedients sancionadors tramitats

D'altra banda, en el cas de viatges en vehicles autoritzats de fins a 12 hores que no tenen obligació de comptar amb un sistema de registre de temperatures, l'autoritat competent s'ha d'assegurar que el transportista pren les mesures necessàries perquè els animals estiguin adequadament atesos.

La normativa comunitària, que regula la protecció dels animals durant el transport i operacions connexes, estableix que en els trasllats d'animals vius per carretera (èquids, bovins, ovins, caprins i porcins) en viatges llargs s'ha de mantenir, a l'interior del vehicle, l'interval de temperatures assenyalat. Per això, els vehicles han d'estar equipats amb un sistema de control de la temperatura, proveït d'un dispositiu de registre d'aquestes dades.

De la mateixa manera, estableix que s'utilitzaran mitjans de transport els sistemes de ventilació dels quals s'hagin dissenyat, construït i mantingut de manera que, en tot moment i independentment que el vehicle estigui aturat o en moviment, a l'interior del mitjà de transport pugui mantenir-se la temperatura adequada.