Més claredat i flexibilitat en la classificació de canals de boví a Espanya

10-03-2021 - 11:35 - boví

Més claredat i flexibilitat en la classificació de canals de boví a Espanya

El Consell de ministres ha aprovat un reial decret que actualitza la base legal per la qual es regeix el sistema de classificació de les canals de boví a Espanya, amb l'objectiu de dotar a aquest sistema de major claredat, flexibilitat, coherència i transparència.

El sistema de classificació de canals a Espanya es guia pels principis de el model comunitari de classificació, identificació i presentació de les canals, el qual permet un registre homogeni dels seus preus entre els estats membres, de manera que es pugui exercir un correcte seguiment de l'equilibri de mercat i aplicar, en cas necessari, les mesures d'intervenció sobre el sector que contempli la normativa.

En el cas de les canals de boví pesat, el model europeu de classificació utilitzat en el mercat únic, denominat "model SEUROP", és l'eina bàsica per a la normalització i transparència de les transaccions relacionades amb la carn de boví, garantint que els pagaments es facin d'acord a la qualitat i característiques de les canals.

Els principis d'aplicació del sistema comunitari de classificació de canals a Espanya s'actualitzen ara per implementar ajustos tècnics que aportin claredat i seguretat jurídica, de manera que es garanteixi la fiabilitat del sistema, la seva transparència, i homogeneïtat de la seva aplicació.

Així, a més d'aplicar ajustos sobre les presentacions autoritzades o sobre el marcatge i etiquetatge de les canals, el nou reial decret recull especificacions sobre les comunicacions que els operadors econòmics han de realitzar periòdicament a les autoritats competents i sobre els requisits de formació exigits per obtenir la autorització com classificador de canals de boví del personal que s'ocupa d'aquesta tasca.

Aquest últim aspecte es considera una mesura necessària com a conseqüència de la pandèmia, ja que es permetrà, mitjançant una disposició transitòria, la utilització de la modalitat telemàtica entre les possibilitats de formació exigides per aconseguir una autorització provisional d'un any, la vigència de la qual es pot prorrogar mitjançant ordre del ministre, en funció de l'evolució de la pandèmia.