"Veritats de el model porcí europeu"

01-06-2021 - 09:51 - porcí

"Veritats de el model porcí europeu"

En el marc de la campanya "Let's Talk About Pork From Europe", la Interprofessional del Porcí de Capa Blanca, Interporc, ha emès un comunicat com a resposta als mites i estereotips que estan posant en dubte "l'avantguardista model europeu de producció porcina".

 

El sector porcí ha demostrat la seva fortalesa i resiliència durant la crisi del coronavirus. El model europeu de producció és garantia de seguretat alimentària, benestar animal, sostenibilitat i traçabilitat. Els ramaders, transportistes, cooperativistes i treballadors de la indústria porcina a Espanya han garantit durant 2020 un subministrament continu i assequible d'aliments de qualitat i nutritius gràcies a la professionalització i modernització del sector.

No obstant això, aquest avantguardista model s'està posant en dubte durant les últimes setmanes a través de mites i estereotips molt allunyats de la realitat. Per això, a continuació, posem en valor 8 veritats del model porcí europeu a Espanya:

1. Mida de granges, limitat per llei

La mida de les granges a Espanya està limitat per llei, tal com marca el Reial Decret 306/2020, d'11 de febrer. Les grans granges no existeixen a Espanya. Aquest terme no es troba recollit en cap tractat de zootècnia ni tampoc apareix en cap de les disposicions vigents de l'ordenament jurídic d'Espanya o de la Unió Europea.

Així mateix, també està limitada per llei la distància entre les granges i entre aquestes i cascos urbans.

2. Responsable (només) del 2% de les emissions contaminants

El sector porcí a Espanya és responsable aproximadament del 2% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle al nostre país, segons estimacions a partir de l'Inventari d'Emissions de el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Entre 2005 i 2020, les emissions d'efecte hivernacle per cada quilo de carn es van reduir un 41%.

Sensibilitzats amb la sostenibilitat mediambiental, ramaders, transportistes i treballadors del porcí s'han compromès a assolir l'impacte climàtic neutre en 2050, en línia amb el que estableix l'estratègia 'De la granja a la mesa' del Pacte Verd Europeu.

3. Aplicació controlada de purins en sòls agrícoles

Els purins són un magnífic fertilitzant orgànic per a les terres de cultiu. Milloren l'estructura orgànica de terra després d'anys d'emprar adobs inorgànics. Un cop més, els nivells més estrictes de les normatives espanyola i europea regulen on, com i quan aplicar els purins, i no podrà sobrepassar els 170 kg de nitrogen per hectàrea i any a les zones vulnerables i els 210 kg a la resta.

A més, cada granja està obligada a disposar d'un pla de producció i gestió del fem inclòs dins el Sistema Integral de Gestió d'Explotacions de bestiar porcí. Com a dada, en els últims anys, el sector ha aconseguit reduir el volum de purins i residus finals en un 30%.

4. Obligació de disposar de basses tancades i impermeabilitzades

Les granges estan obligades a disposar de basses tancades i impermeabilitzades per evitar el risc de filtració i contaminació de les aigües superficials i subterrànies. A més, el Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer, sobre protecció de les aigües contra la contaminació produïda per nitrats procedents de fonts agràries, limita les quantitats de purins per hectàrea, tal com s'ha assenyalat en el punt anterior.

5. L'aigua consumida representa el 0,05% del total disponible a Espanya

L'aigua total consumida a l'any pel sector porcí és 54 hm3, el que representa només el 0,05% del total d'aigua disponible a Espanya. Els ramaders i les indústries del sector porcí estan implicats en l'optimització del seu consum. Així s'ha aconseguit reduir un 30% l'ús d'aigua per quilo de carn produït en els darrers anys.

A més, el 82% de la petjada hídrica de la carn de porc a nivell mundial es correspon a aigua verda, que és l'aigua de pluja emmagatzemada a terra i evaporada per les plantes (és a dir, que no és de consum humà), segons un estudi de la Universitat de Twente a Holanda. Només un 8% correspon a l'aigua blava, que seria la que popularment es coneix com a aigua d'aixeta.

6. Reducció d'un 58,8% l'ús d'antibiòtics des de 2014

Ramaders i veterinaris han aconseguit reduir en 58,8% l'ús d'antibiòtics entre 2014 i 2019. El sector, adherit a el Pla Nacional enfront de la Resistència als Antibiòtics (PRAN), està compromès amb el Pacte Verd Europeu que marca l'ambiciós objectiu de rebaixar un 50% l'ús d'antibiòtics en els propers deu anys.

A més, el sector porcí, a través d'Interporc, és signant de la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial de les Nacions Unides per a la consecució dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible del Mil·lenni, i treballa en iniciatives per seguir reduint l'ús d'antibiòtics, amb iniciatives com el projecte MAPRESPORC.

7. Motor econòmic de l'Espanya rural

El sector porcí és un motor econòmic de l'Espanya rural on està plenament arrelat. El 43% de les granges i el 45% de les indústries estan instal·lades en municipis de menys de 5.000 habitants.

En total, unes 60.000 persones estan emprades pel sector porcí en aquestes localitats. D'aquesta manera, contribueix a generar riquesa i ocupació, al desenvolupament d'infraestructures, a donar vida, i, per tant, al progrés d'aquests municipis.

8. La normativa de benestar animal més exigent del Món

El model europeu de producció porcina compta amb la normativa en benestar animal més exigent del món, complint amb els principis de l'Organització Mundial de Sanitat Animal, englobats en el Conveni Europeu per a la Protecció d'Animals en Granges ramaderes.

A més, Espanya ha fet un pas més enllà amb una regulació més garantista, tal com es marca en el Reial Decret 1135/2002 de 31 d'octubre, relatiu a les normes mínimes per a la protecció de porcs. Mentre que el sector, a través d'Interporc, impulsa el segell de certificació IAWS que avala les bones pràctiques en totes les baules de la cadena.


Campanya Let's Talk About Pork From Europe

La campanya Let's Talk About Pork From Europe proporciona informació útil i veraç a través de la veu de totes les parts implicades en el procés de producció de carn de porc a Europa. Al programa, que compta amb el finançament de la Comissió Europea, també participen els consumidors els que poden resoldre els seus dubtes sobre el model de producció de carn de porc a Europa a través de la pàgina web letstalkabouteupork.com i els perfils socials de Twitter (@TalkAboutEuPork) i Instagram (@letstalkabouteupork_es).