Condicions generals de contractació

 

Última actualització: Gener de 2023

 

1.ÀMBIT I OBJECTE DE LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ
1.1. Àmbit d'aplicació

Les presents Condicions Generals de Contractació (les “CGC” o el “Contracte”) contenen els termes i condicions que governaran l'accés i ús dels Serveis Oferts (conformement es defineix aquest terme més endavant) a la pàgina web amb domini www.mercolleida.com (també referida com la “Pàgina Web”).

El Contracte suposa un acord entre l'empresa titular d'aquesta web i negoci, LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A. (a partir d'ara, “Mercolleida” o també referida com a “nosaltres”, “ens” o “nostre/a”) i vostè o l'entitat que representi (“vostè”, “seu/a”, “Client”, “Usuari”).

Us informem que Mercolleida pot actualitzar les presents condicions de tant en tant. Quan ho portem a terme, es publicarà un avís a la nostra plataforma amb aquestes condicions actualitzades. No obstant això, qualsevol canvi que es faci en aquest text legal entrarà en vigor quan publiquem una versió modificada. Tot i això, els canvis no tindran caràcter retroactiu. Si no esteu d'acord amb algun canvi, notifiqueu-nos-ho a mercolleida@mercolleida.com.

A l'apartat de la part superior d'aquest condicionat s'indica quan s'han fet els canvis o les actualitzacions dels textos per última vegada, és a dir, la versió i la data.

Com consta a l'Avís Legal, per contactar amb el nostre equip, podreu fer-ho amb les següents dades de contacte:


LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A. 

CIF: A25009622

Domicili social: Av. Tortosa, 2, 25005, Lleida (Lleida), Espanya. 

Correu electrònic de contacte: mercolleida@mercolleida.com.

Correu electrònic de protecció de dades: clientes@mercolleida.com.

Telèfon de contacte: (+34) 973 24 93 00.

Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida, Llibre 29 de Societats, Secció Anònimes, Foli 66, Full núm. 380, amb data 31-12-1971.


L'informem que la contractació on-line dels nostres serveis, oferts en aquesta Pàgina Web, està subjecta al que també disposen la resta de les polítiques legals aplicables, com l'Avís legal, la Política de Privacitat i la Política de Cookies. A més, també disposem d'un Portal de Transparència que completa els dubtes que els Clients poguessin tenir sobre l'activitat i les normes que apliquen a Mercolleida en el marc de les seves operacions comercials.

1.2. Termes essencials per a una major comprensió de les presents condicions

Servei/s Ofert/s: És qualsevol servei que oferim a la nostra Pàgina Web i que es pot contractar on-line o via electrònica.

Servei/s Contractat/s: És qualsevol servei que puguem oferir en aquesta Pàgina Web i que ha sigut finalment contractat on-line o via electrònica. 

Consumidor: Tota persona física o jurídica que actua de forma aliena a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió i que el protegeix la legislació de defensa del consumidor. Això és, en especial, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

Tarifa o Subscripció: Periodicitat o freqüència en què s'haurà d'abonar el pagament pel Servei Contractat.

Quota: Quantitat a pagar pel Servei Contractat.

Transacció/ns: Operació concreta per la qual es contracta finalment algun Servei Ofert.

Contingut de Tercers: Informació o material ofert per tercers a la Pàgina Web.

1.3. Tipus de Clients i contractació dels nostres serveis

La contractació dels nostres serveis la pot efectuar qualsevol persona física o jurídica que així ho desitgi o necessiti sempre que tingui la majoria legal i es disposi de la capacitat jurídica per obrar, ja sigui actuant o no com a Consumidor.

Si subscriu aquest Contracte en representació d'una entitat, tal com la companyia per a la qual treballa, declara davant nostre que té les facultats legals per obligar i representar aquesta entitat.


2. PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ, REGISTRE I ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS

De conformitat amb el que exigeix l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), se us informa que el procediment de contractació consistirà en els passos següents:

(1) S'haurà d'accedir a la secció “Entrar”, “Subscriu-t'hi!” o similar.

(2) Heu de seleccionar quin Servei, Tarifa o Subscripció voleu contractar, si la mensual, anual o la d'un únic pagament per servei.

(3) A continuació, haureu de seleccionar la Quota o Pla que voleu convenir, com, per exemple, l'anomenada “Quota General”, el “Pack Porcí”, o qualsevol dels altres serveis de subscripció o venda, marcant el pack o paquets en què està interessat.

(4) Després, heu d'emplenar el formulari amb les dades que se us requereixen.

(5) A continuació, heu de llegir amb atenció les presents CGC, la Política de Privacitat, i, després d'això, fer “click” a les dues caselles conforme ha llegit, entén i accepta els textos legals corresponents. Volem informar-vos que les presents CGC estaran disponibles en tot moment a la Web corporativa o al peu dels textos legals de la Pàgina Web. Així mateix, en rebreu una còpia un cop seleccionat i contractat el servei.

(6) Després d'això, haureu de confirmar el resum del servei a contractar que se us enviarà per email, i, una vegada rebuda la confirmació per part seva, procedirem a tramitar l'alta del vostre usuari.

(7) Finalment, des de Mercolleida, us enviarem un e-mail per confirmar-vos que el vostre usuari funciona, així com una confirmació de la vostra subscripció juntament amb els textos legals d'aplicació.


3. SERVEIS OFERTS

El servei principal que oferim des de Mercolleida és l'accés al Butlletí Agropecuari que editem amb una periodicitat setmanal. Aquesta publicació es correspon amb la Quota General, el servei de la qual és de caràcter obligatori per a tots els usuaris registrats. El Butlletí Agropecuari conté totes les cotitzacions dels mercats agrícoles i ramaders en què opera Mercolleida, a més d'altres informacions d'interès relacionades amb aquests sectors.

Si l'usuari ho desitja, pot contractar altres serveis complementaris a la Quota General, com les Cotitzacions i anàlisi de mercat, el servei de SMS al mòbil, el Pack Porcí o el Pack boví, entre d'altres.

Els usuaris registrats al servei de cotitzacions i anàlisi de mercat, només cotitzacions, pack porcí o pack boví, tenen accés als gràfics estadístics relacionats amb aquests mercats contractats.


4. PREUS DELS SERVEIS CONTRACTATS
4.1. Preus

Els detalls sobre el preu que s'aplica a les transaccions que es realitzen mitjançant la nostra pàgina web es troben determinats en el detall de la contractació dels serveis que podrà visualitzar prèvia acceptació i formalització de la mateixa. En aquest moment, com a Client, podrà veure el detall dels preus que seran aplicables i que, en tot moment, hauran estat mostrats a la nostra Pàgina Web. Informar que en cas de pagament mensual, el preu final es podria veure incrementat abans de la finalització del cicle del servei (és a dir, abans de l'any de servei) d'acord amb la clàusula 5.1 d'aquestes condicions generals de contractació. 

4.2. Impostos aplicables i despeses addicionals

S'aplicarà als serveis i imports establerts l'IVA o impostos que apliqui a cada moment segons la llei, i la retenció pertinent, si s'escau. En tot cas, en serà informat en el moment de la contractació.

4.3. Facturació

Tot pagament realitzat a Mercolleida comporta l'emissió d'una factura a nom del Client o de la raó social que aquest hagi informat a l'hora de fer la Transacció. Aquesta factura serà enviada en PDF a l'adreça de correu electrònic proporcionada pel Client.


5. CONDICIONS APLICABLES ALS SERVEIS CONTRACTATS
5.1. Dret a modificar preus o condicions

Mercolleida es reserva el dret a modificar el preu del servei, així com les condicions que siguin aplicables segons allò establert i acordat al Consell d'Administració.

L'increment del preu o condicions noves produiran efecte des de l'endemà de la publicació a la nostra pàgina web, ja sigui en les noves condicions generals de contractació i/o preus indicats a cada secció per cada servei, AFECTANT ELS CANVIS NO NOMÉS A LES NOVES CONTRACTACIONS, SINÓ QUE TAMBÉ A AQUELLS SERVEIS JA CONTRACTATS I EN CURS.

5.2. Particularitats i aclariments importants

(1) Preu final de la Transacció. El preu final de la Transacció s'indicarà via email abans de sol·licitar-li la confirmació final de la comanda.

(2) Territori on oferim el servei. Mercolleida opera principalment a Espanya peninsular, Ceuta, Melilla i Illes Canàries i les Balears incloses. Tot i això, també ofereix els seus serveis a escala global.

5.3. Baixes del servei i obligatorietat de pagament de quotes pendents

Podeu donar-vos de baixa del Servei Contractat en qualsevol moment contactant amb nosaltres mitjançant el correu electrònic (usuarios@mercolleida.com), telèfon o presencialment, per tal que procedim a realitzar la baixa i/o comprovar l'estat.

D'aquesta manera, si la baixa no es pogués fer de manera immediata, l'avisaríem, així com de quins són els passos o el procés que caldrà tenir en compte. AIXÍ MATEIX, S'INFORMA QUE LA BAIXA DEL SERVEI NO IMPLICA QUE MERCOLLEIDA NO PUGUI REPERCUTIR AQUELLES QUOTES O PAGAMENTS PENDENTS D'ABONAR PER PART DEL CLIENT SEGONS EL SERVEI CONTRACTAT I LA DURADA DEL MATEIX.


6. FORMA DE PAGAMENT
6.1. Formes de pagament possibles dels nostres serveis

Els pagaments es realitzaran mitjançant:

Targeta de crèdit.

Domiciliació bancària.

Transferència bancària.

Xec bancari.

De la mateixa manera, des de Mercolleida podem canviar la modalitat de gestió dels pagaments, de la qual cosa podrà ser avisat amb la suficient antelació, segons les disposicions contingudes en aquestes CGC o segons comunicacions mantingudes amb el Client.

6.2. Mesures de seguretat aplicables a les formes de pagament

Amb la finalitat de donar la màxima seguretat al sistema de pagament, utilitzem tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria com firewalls o procediments de control d'accés, tot això amb l'objectiu d'evitar l'accés no autoritzat a dades.

Com a mesura complementària i amb l'objectiu de col·laborar en la prevenció del frau a través d'Internet, des de Mercolleida ens reservem el dret de verificar les dades personals subministrades pels clients.

Informar que nosaltres no recopilem dades de targetes dels nostres clients fent aquest tràmit mitjançant el sistema de TPV de la corresponent entitat bancària.

6.3. Gestió d'impagaments o de les quotes pendents d'abonar per part del Client:

La reclamació de pagaments pendents de pagar per part del Client podrà generar interessos i/o costos de gestió addicionals.

Així mateix, s'informa al client que l'impagament de les quotes pot donar dret a la suspensió del servei i a la denegació d'accés.


7. DURADA, SUSPENSIÓ I TERMINACIÓ
7.1. Duració

El Servei tindrà la durada d'UN (1) any en tots els casos, però el pagament a realitzar per part seva serà fraccionat en DOTZE (12) mesos (subscripció mensual), o a un únic pagament (subscripció anual) segons el client decideixi. Per als serveis d'un únic producte i quan s'indiqui així, el pagament serà al moment.

7.2. Suspensió i efectes

Si d'acord amb aquestes CGC hem de suspendre el Servei Contractat per incompliment o per manca de pagament de la Quota, (a) vostè continuarà sent responsable per tots els càrrecs que incorri durant el període de suspensió; i (b) no tindrà dret a obtenir el producte o servei que hagi contractat durant el termini en què es produeixi aquest impagament i fins a la seva esmena, en el moment del qual es reprendrà la prestació del servei, amb la recepció dels informes corresponents a partir d'aquesta data. Així mateix, segons el servei contractat, l'usuari tindrà accés al seu compte i a la plataforma, a aquells informes que no va tenir accés durant la seva situació d'impagament.

7.3. Terminació i els seus efectes

A la finalització del Servei Contractat pels motius recollits en aquestes CGC, tots els seus drets sota aquest Contracte s'extingeixen immediatament i:

(i) Vostè seguirà sent responsable de tots els càrrecs que hagi incorregut fins a la data de finalització i serà responsable de tots els càrrecs que incorri durant el període posterior a la finalització.

(ii) Les clàusules relatives a les seves obligacions, propietat intel·lectual, protecció de dades personals, força major, competència, indemnització i limitacions i exoneracions a la responsabilitat de Mercolleida continuaran vigents de conformitat amb els seus termes.


8. DEURES I OBLIGACIONS DEL CLIENT

(1) El Client es compromet a pagar el preu acordat pel servei adquirit, si s'escau, tot amb la deguda diligència i bona fe contractual.

(2) El Client s'obliga a fer un bon ús de la Plataforma, així com a complir les condicions especificades de compra, com ara preus, entre d'altres.

(3) El Client es compromet a no infringir cap de les condicions que els siguin aplicables en virtut del que disposa aquest Contracte o a la resta de les notes legals aplicables a la Plataforma.

(4) Els Clients s'obliguen a fer un bon ús de la Plataforma i a utilitzar-la com cal, és a dir, per a les finalitats per a les quals ha estat creada.

(5) La clau d'accés del Client a la nostra Plataforma és totalment personal i intransferible, assignada única i expressament pel Client, responsabilitzant-se del mateix davant Mercolleida i tercers de la correcta utilització i de la no transmissió ni divulgació a terceres persones físiques i /o jurídiques que no siguin ells mateixos o persones expressament facultades per ell o ella per contractar en nom seu.

En el cas de qualsevol pèrdua o robatori de les claus d'accés, ús no autoritzat de la Plataforma o dels codis, així com de qualsevol violació de seguretat de la qual hagi tingut coneixement el Client, aquest s'obliga a notificar aquesta incidència a Mercolleida immediatament. En aquest cas, a més, el Client tindrà dret que se li proporcioni una altra clau per poder accedir a la Plataforma.

(6) Vostè, com a Client, s'obliga a fer un ús lícit dels nostres serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. Així mateix, garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en omplir els formularis de registre i contractació, evitant la creació de perjudicis a Mercolleida o als altres Clients, com a conseqüència de la seva incorrecció.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes condicions i la resta de textos legals vinculats podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de Mercolleida, sense necessitat de preavís i sense que això doni dret a cap mena d'indemnització.


9. INDEMNITZACIÓ

VOSTÈ DEFENSARÀ, INDEMNITZARÀ I MANTENIRÀ INDEMNE A MERCOLLEIDA DAVANT DE QUALSEVOL PÈRDUA O DANY QUE SORGEIXI O RESULTI EN RELACIÓ AMB L'INCOMPLIMENT D'AQUEST CONTRACTE O VIOLACIÓ DE QUALSEVOL LLEI APLICABLE PER PART SEVA, ES ESPECIAL, DE LA CLÀUSULA RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL D'AQUESTES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.


10. FORÇA MAJOR

Ni Mercolleida ni Vostè incorrerà en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa de força major. El compliment de l'obligació que correspongués es demorarà fins al cessament del cas de força major.


11. COMPETÈNCIA

El Client no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats amb Mercolleida.


12. LIMITACIONS I EXONERACIONS A LA RESPONSABILITAT DE MERCOLLEIDA

ELS SERVEIS OFERTS ES PRESENTEN “TAL QUAL”. EXCEPTE EN LA MESURA EN QUÈ HO PROHIBEIXI LA LLEI, O EN LA MESURA EN QUÈ S'APLIQUIN DRETS QUE NO PUGUIN SER EXCLOSOS, LIMITATS O RENUNCIATS, NOSALTRES, LES NOSTRES FILIALS I LLICENCIANTS (A) NO OFERIM DECLARACIONS DE GARANTIA DE CAP TIPUS, IMPLÍCITES, LEGALS O ALTRES RESPECTE ALS SERVEIS OFERTS O EL CONTINGUT DE TERCERS, I (B) NEGUEM QUALSEVOL GARANTIA, INCLOUENT QUALSEVOL GARANTIA IMPLÍCITA O EXPRESSA (I) DE COMERCIABILITAT, QUALITAT SATSFACTÒRIA, IDONEÏTAT PER A UN ÚS DETERMINAT, NO VIOLACIÓ O GOIX PACÍFIC, (II) QUE SORGEIXI DE QUALSEVOL CURS DE NEGOCIACIONS D'ÚS COMERCIAL, (III) QUE ELS SERVEIS OFERTS O EL CONTINGUT DE TERCERS ESTARAN LLIURES D'INTERRUPCIONS, ERRORS O DE COMPONENTS NOCIUS, I (IV) QUE QUALSEVOL CONTINGUT SERÀ SEGUR I NO PATIRÀ DANYS O PÈRDUES.

NOSALTRES NO SEREM RESPONSABLES DAVANT VOSTÈ PER QUALSEVOL DANY INDIRECTE, INCIDENTAL, ESPECIAL, EMERGENT O PUNITIU (INCLOENT ELS DANYS PER LUCRE CESSANT, PÈRDUES D'INGRESSOS, CLIENTS, OPORTUNITATS, FONS DE COMERÇ, ÚS O DADES), FINS I TOT SI UNA PART HA ESTAT INFORMADA DE LA POSSIBILITAT D'AQUESTS DANYS. A MÉS, NO SEREM RESPONSABLES PER QUALSEVOL COMPENSACIÓ, REEMBORSAMENT O DANY QUE SE SUSCITI EN RELACIÓ AMB: (A) LA SEVA INCAPACITAT D'UTILITZAR ELS SERVEIS, INCLOUENT COM A RESULTAT DE QUALSEVOL (I) TERMINACIÓ O SUSPENSIÓ ALS SERVEIS OFERTS, (II) LA INTERRUPCIÓ PER LA NOSTRA PART DE QUALSEVOL O LA TOTALITAT DELS SERVEIS OFERTS; (B) EL COST D'ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; (C) QUALSEVOL INVERSIÓ, DESPESA O COMPROMÍS REALITZATS PER VOSTÈ EN RELACIÓ AMB AQUEST CONTRACTE O EL SEU ÚS O ACCÉS ALS SERVEIS OFERTS O; (D) QUALSEVOL ACCÉS NO AUTORITZAT, ALTERACIÓ O ELIMINACIÓ, DESTRUCCIÓ, DANY, PÈRDUA O NO EMMAGATZEMATGE DE QUALSEVOL CONTINGUT O UNA ALTRA INFORMACIÓ DE LA SEVA PROPIETAT.

EN TOT CAS, EXCEPTE PER OBLIGACIONS DE PAGAMENT EN VIRTUT D'ALLÒ DISPOSAT EN AQUEST CONTRACTE, LA NOSTRA RESPONSABILITAT TOTAL AGREGADA NO EXCEDIRÀ EL VALOR DE LES SUMES EFECTIVAMENT PAGADES PER VOSTÈ DE CONFORMITAT AMB AQUEST CONTRACTE, PEL SERVEI QUE HAGI ORIGINAT LA RECLAMACIÓ DURANT ELS DOTZE MESOS ANTERIORS A LA RECLAMACIÓ. LES LIMITACIONS RECOLLIDES EN AQUESTA CLÀUSULA NOMÉS SERAN D'APLICACIÓ EN LA MÀXIMA MESURA PERMESA PER LA LEGISLACIÓ APLICABLE.


13. CONDICIONS DE LLIURAMENT

El lliurament dels serveis oferts mitjançant aquesta Pàgina Web s'entendrà realitzat en el moment en què el Client rebi l'email d'activació de compte dels serveis contractats.


14. DESISTIMENT I DEVOLUCIONS
14.1. Dret de desistiment

De conformitat amb el que especifica l'article 103 de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Clients, malgrat que el Client actuï com a consumidor, el seu dret de desistiment no s'aplica tenint en compte que Mercolleida ofereix serveis que suposen un subministrament de contingut digital susceptible de ser descarregat o reproduït amb caràcter immediat per al seu ús permanent.

14.2. Devolucions

No procedirem a la devolució d'imports del cicle o periodicitat contractat d'acord amb la subscripció escollida (per exemple, una quota de subscripció mensual). El que sí que es pot sol·licitar és la baixa d'un cicle de subscripció a l'altre i, en aquest cas, el cicle següent al de la notificació ja no us carregarem res. Per exemple, si heu triat una subscripció mensual, quan es doni de baixa no tindrà dret a la devolució de la quota mensual present, sinó que no se li cobrarà al següent mes i fins a la finalització del període anual.


15. LLENGUA APLICABLE

En cas de divergències entre la versió en espanyol de les CGC i les seves eventuals traduccions, prevaldrà la versió en espanyol.


16. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
16.1. Aspectes generals

Tots els drets sobre els continguts publicats i facilitats a la nostra Pàgina Web o Plataforma, relatius als serveis que s'ofereixen, estan protegits per drets d'autor, drets sui generis sobre bases de dades i també per la normativa de marques i dret a l'honor tant persones com empreses o marques registrades.

En aquest sentit, els articles, bases de dades, continguts, imatges o logotips, anàlisi, entre d'altres, que apareguin a la nostra plataforma o es difonguin com a conseqüència dels serveis contractats, de Mercolleida al client, són titularitat de Mercolleida o de persones o empreses que ens n'han autoritzat la publicació expressament, és a dir, dels quals s'ostenta drets d'explotació; o bé es troben subjectes a llicències que ens permeten fer un ús adequat d'aquests materials en el sentit del que s'expressa aquí o a l'Avís legal.

Tota reproducció parcial o total del contingut esmentat en aquesta clàusula mitjançant qualsevol procediment i en qualsevol suport està subjecta a una autorització prèvia i expressa de Mercolleida, amb les limitacions i habilitacions ja contemplades també a la nostra política de propietat intel·lectual, continguda a l'Avís legal de la nostra Plataforma i en aquest apartat.

Com ja s'indica a l'Avís legal, el fet que accedeixi a aquest tipus d'informacions o continguts o que rebi la subscripció, no li dóna dret a reproduir-la ni difondre-la lliurement sense el consentiment o la llicència del titular de drets, és a dir, de Mercolleida.

En tot moment, se subjectarà als paràmetres generals de protecció de la propietat intel·lectual establerts a l'Avís legal esmentat i allò que s'ha regulat expressament en aquestes condicions, sense perjudici del que, també, sigui aplicable per llei.

16.2. Obligacions dels Usuaris o clients subscriptors

L'Usuari ha de ser conscient que la informació que facilita Mercolleida com a servei és resultat de diverses anàlisis, estudis, fonts i recopilació d'informació mitjançant algorismes i tècniques informàtiques que comporten costos i drets de propietat intel·lectual tant propis com de tercers que s'han sufragat a cada moment.

En aquest sentit, l'Usuari o Client subscriptor de serveis només podrà accedir a la informació facilitada per Mercolleida sobre la base del servei de subscripció per estar informat de les novetats que afecten el seu sector o negoci, i no poden compartir aquestes informacions amb altres empreses o tercers ni utilitzar-les per fora del que s'estableix aquí.

16.3. Prohibicions per a l'Usuari o Client

L'Usuari o Client no pot utilitzar els continguts als quals accedeixi ni la subscripció per: (i) distribuir el cost o quota aplicada a aquesta informació. Quan el Client o Usuari sol·licita un servei de subscripció, se li atorga una llicència d'ús, a títol individual, per a la seva empresa o a títol particular, i no la pot compartir ni explotar per fora sense el consentiment de Mercolleida o sense l'abonament de la quota corresponent ; (ii) distribuir aquesta informació amb altres tercers beneficiant-se tots d'aquesta informació obtinguda mitjançant un sol abonament o quota ja que, com hem dit, hi ha uns drets d'autor que cal respectar; (iii) distribuir aquesta informació mitjançant la revenda d'aquests continguts, aprofitant-se dels drets d'autor de tercers, del know-how i els procediments de Mercolleida, sense comptar amb els permisos pertinents. Això, a més, causa un dany o perjudici econòmic a Mercolleida que, en cas de detectar aquest tipus de comportaments, es reserva el dret de reclamar; (iv) dur a terme qualsevol tipus d'actuació contrària a la llei.

També està prohibit utilitzar material que vulneri i/o afecti els drets de propietat intel·lectual i industrial d'altres usuaris i/o tercers (marques, nom comercial, eslògan, fotografies, continguts…) aprofitant-se de l'accés a continguts oferts per Mercolleida. Sobre això, els Usuaris hauran d'evitar pujar, publicar o tornar a compartir el material de tercers al qual hagin accedit gràcies al servei contractat i que estigui protegit per la llei de propietat intel·lectual i/o industrial, sense comptar amb la deguda autorització de la seva titular o sense que s'hagi assegurat que, en utilitzar-lo, compta o disposa de la llicència corresponent per fer-ho.

L'INCOMPLIMENT TOTAL O PARCIAL DE LA PRESENT CLÀUSULA PER PART DEL CLIENT DONARÀ DRET A MERCOLLEIDA PER A EMPRENDRE QUANTES ACCIONS LEGALS SIGUIN NECESSÀRIES PER OBTENIR PLE RESARCIMENT DELS DANYS I PERJUDICIS.


17. PROTECCIÓ DE DADES

Les dades personals que ens heu de facilitar són indispensables per a la prestació del servei que us oferim mitjançant aquesta Pàgina Web. En registrar-se o subscriure's a la Pàgina Web, es compromet a proporcionar-nos dades vàlides, dades que permeten la prestació del servei per part de Mercolleida i la correcta identificació com a Client; així com l'enviament d'informació i publicitat que Mercolleida pugui creure que pugui ser del vostre interès, si així ens ho hagués autoritzat.

Tractarem les vostres dades d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i pel Reglament Europeu de Protecció de Dades 679/2016, de 27 d'abril , relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, tot això amb l'objectiu de garantir-ne la privadesa i ser transparents amb l'ús de les seves dades. La política de protecció de dades que apliquem, en tot cas, és la definida a la nostra Política de Privacitat de total aplicació a aquest text.


18. CODI DE CONDUCTA DELS CLIENTS O USUARIS

El comportament correcte dels Clients és essencial per al bon funcionament dels Serveis Oferts per Mercolleida. A continuació, es detalla el codi de conducta o bon comportament que aquests han de tenir per accedir i utilitzar les Plataformes de Mercolleida, indicant-se expressament que el compliment del descrit a continuació és condició essencial per utilitzar-lo.

Els Clients que accedeixin a serveis o es beneficiïn de Serveis Oferts per Mercolleida tenen l'obligació de respectar aquests continguts, la informació que s'hi conté i les fonts d'aquells. En cap cas, no es podrà aprofitar l'accés a la plataforma o als continguts per a usos diferents dels establerts aquí.

En aquest sentit, el Client respectarà els drets de propietat intel·lectual, protecció de dades i confidencialitat establerts en aquestes condicions i la resta de textos legals vinculats i es compromet a actuar de manera diligent i ordenada, respectant les regles establertes en aquest apartat.

Els clients tenen expressament prohibides les conductes que es descriuen a continuació:

(1) Els Clients no es poden registrar i utilitzar els serveis de Mercolleida sense tenir prou capacitat.

(2) Els Clients no poden crear identitats falses, actuar en nom de tercers sense el poder o la legitimació suficient i/o suplantar la identitat dels altres, de la mateixa manera que l'ús il·legal de dades. En aquest sentit, en cap cas no es podran utilitzar els serveis per accedir o procurar tenir accés als comptes d'altres clients.

(3) No està permesa la introducció de dades falses, i les seves dades han de ser totalment exactes i veraces.

(4) Els Clients no poden faltar a la veritat, falsificar documents, signatures, infringir les lleis, els reglaments o la normativa d'aplicació. En particular, no es pot fer servir Mercolleida amb fins relacionats amb la revenda d'informes o similar.

(5) Els Clients no poden infringir les normes i els processos predeterminats per a l'accés i l'ús de Mercolleida, ni emprar mètodes que puguin causar danys a la mateixa o als sistemes de tercers.

(6) Els Clients no poden utilitzar els serveis oferts per Mercolleida per a fins diferents dels que els són propis.

(7) En cap cas no es poden realitzar activitats mitjançant o a partir de les nostres plataformes que afectin la capacitat de la gent o de sistemes, incloent-hi l'atac de denegació del servei (DOS) contra un altre ordinador principal de la xarxa o Clients.

(8) Està prohibit realitzar qualsevol altra acció amb finalitats il·lícites i/o que siguin lesives o vulnerin els drets de tercers i/o de Mercolleida (entre ells: drets d'autor, drets sui generis sobre les bases de dades…) i/o constitueixi un delicte o infracció penal.

(9) Tots els Clients que, legitimats per fer-ho, autoritzin el tractament de les seves dades per als fins de la plataforma de Mercolleida, es comprometen a no enganyar i disposar de la capacitat o autorització pertinent per utilitzar-la, sent majors d'edat i havent d'acceptar expressament la nostra Política de Privacitat.

EN CAS QUE ES DETECTI ALGUNA POSSIBLE INFRACCIÓ DEL QUE ES DISPOSA EN AQUEST CODI DE CONDUCTA, MERCOLLEIDA ES RESERVA EL DRET A INVESTIGAR ELS FETS I REPERCUTIR CONTRA L'INFRACTOR, EN EL SEU CAS, PELS DANYS QUE S'HAGIN OCASIONAT PRENENT LES MESURES LEGALS PERTINENTS.


19. MODIFICACIÓ DE CONDICIONS

Mercolleida es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la imatge de la present Pàgina Web (disseny, imatge, presentació i configuració o funcionament), així com el contingut de la mateixa i les funcionalitats incloses en ella, i les presents CGC. Com a Client, sempre disposareu d'aquestes condicions en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que voleu fer. En aquest sentit, haurà de llegir atentament les mateixes cada cop que accedeixi a la nostra Pàgina Web.

En qualsevol cas, l'acceptació d'aquestes CGC serà un pas previ i indispensable a la contractació del que s'ha desenvolupat en aquest text.


20. SOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Donant compliment al que disposa el Reglament 524/203, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, a partir del 15 de febrer de 2016, el Client té a la seva disposició la possibilitat de plantejar qualsevol litigi o reclamació extrajudicial del mateix que consideri generat en virtut de la nostra Pàgina Web o dels Serveis Oferts de forma online, mitjançant el mecanisme alternatiu per a consumidors i comerciants que trobareu al link següent: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mitjançant aquest, podrà accedir a entitats de resolució alternativa de conflictes amb procediments de qualitat establerts per fer-ho. Aquesta Pàgina Web és multilingüe i està dissenyada perquè sigui accessible per a tothom, i funcionarà de la següent manera:

1. Haureu de completar un formulari de reclamació en línia i enviar-lo des de la pròpia Pàgina Web;

2. La reclamació arribarà al titular de la Pàgina Web, qui proposarà davant del cas concret, una entitat de resolució alternativa per a aquell conflicte;

3. Un cop acordada l'entitat de mediació, l'entitat mediadora rebrà la petició i s'ocuparà del cas de manera electrònica, i proposarà una solució en un termini de NORANTA (90) dies.


21. JURISDICCIÓ APLICABLE

En cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació de les presents CGC, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, en especial si no hi ha resolució per la via anterior, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent.

En tot cas, tractant-se duna persona jurídica o professional, els tribunals competents seran els de la ciutat de Lleida, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre. En cas que el Client sigui persona física, els tribunals competents seran els corresponents al seu domicili.

 

© LLOTJA AGROPECUÀRIA MERCOLLEIDA, S.A. Tots els drets reservats.